Przebieg postępowania mandatowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg postępowania mandatowego - omówienie  - strona 1 Przebieg postępowania mandatowego - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Przebieg postępowania mandatowego. Rodzaje mandatów karnych Kompetencja w tej materii przysługuje przede wszystkim:
finansowym organom postępowa­nia przygotowawczego ich upoważnionemu przedstawicielowi upoważnionym przez urząd celny funkcjonariuszom celnym pełniącym służbę w izbie celnej. Oprócz finansowych organów postępowania przygotowawczego funkcjonariuszom Po­licji, funkcjonariuszom Straży Granicznej funkcjonariuszom Żandarmerii Wojskowej Postępowanie mandatowe i nałożenie w jego ramach grzywny za wy­kroczenie skarbowe w drodze mandatu karnego nie wymaga uprzedniego wszczęcia procesu karnego skarbowego. Ewen­tualne wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o wykro­czenie skarbowe nie stanowi przeszkody w nałożeniu grzywny w drodze mandatu karnego.
Dwa rodzaje manda­tów karnych, na podstawie których nakłada się grzywnę za wykroczenie skarbowe, a mianowicie:
mandat karny wydawany ukaranemu po uiszczeniu kary grzywny bezpośrednio na ręce organu, który ją nałożył; ten rodzaj mandatu określa się mianem gotówkowego; - do osób czaso­wo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie-mających stałego miejsca zamieszkania albo stałego miejsca pobytu (art. 138 § 2 KKS) oraz osób wprawdzie stale przebywających na tery­torium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak czasowo opuszczających to terytorium - w sytuacjach, w których wyegzekwowanie mandatu karnego kredytowanego mogłoby natrafiać trudności; - prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny organowi postępowania przygotowawczego, który ją nałożył;
mandat karny kredytowany, wydawany za potwierdzeniem odbio­ru ukaranemu, na którym spoczywa obowiązek uiszczenia nałożonej grzywny w terminie 7 dni; - chwilą pokwitowania jego odbioru zyskuje cechę prawomocność
Upoważniony organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciel jest zo­bowiązany do określenia wykroczenia skarbowego zarzucanego sprawcy oraz pouczenia o warunkach dopuszczalności postępowania mandatowe­go, a przede wszystkim o skutkach prawnych braku zgody na przyjęcie mandatu karnego, a ponadto możliwość - zwłaszcza gdy sprawca wykroczenia skarbowego przebywa stale za gra­nicą albo gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju - tymczasowego zajęcia mienia ruchomego sprawcy, w szczegól­ności przedmiotów zagrożonych przepadkiem. Nadzór nad postępowaniem mandatowym prowadzonym przez finan­sowe organy postępowania przygotowawczego albo Straż Graniczną lub Policję należy do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, natomiast

(…)

… Graniczną lub Policję należy do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, natomiast Nad postępowaniem mandatowym, które prowadzi Żandarmeria Wojskowa, nadzór sprawuje Minister Obrony Narodowej. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego
uchybienie polegające na nałożeniu kary grzywny w drodze mandatu kar­nego za czyn niebędący czynem zabronionym, jako wykroczenie skarbo­we .Za czyn z prawa karnego materialnego albo za czyn wypełniający znamiona wykro­czenia pospolitego, przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Postępowanie w przedmiocie uchylenia prawomocnego mandatu jest inaugurowane na wniosek ukaranego lub z urzędu. Wniosek ini­cjujący postępowanie sądowe w tej kwestii należy uznać za nadzwyczajny środek zaskarżenia, tyle że odnoszący się do decyzji wydanej przez organ niesądowy
Siedmiodniowy termin zawity, w którym wniosek może zo­stać złożony, biegnącego od daty uprawomocnienia się mandatu, a więc od chwili uiszczenia grzywny nałożonej mandatem gotówkowym lub od daty przyjęcia (za pokwitowaniem odbioru) mandatu kredytowanego. W razie uchybienia ustalonemu terminowi wniosek ukaranego nie wywołuje skut­ków prawnych Regułę stanowi orzekanie w przedmiocie uchylenia prawomocnego mandatu karnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz