Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

note /search

Najważniejsze traktaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1883

NAJWAŻNIEJSZE TRAKTATY Traktat z Maastricht(Traktat o Unii Europejskiej) 7.02.1992 - uroczyste podpisanie w Maastricht 1.11.1993 - data wejścia w życie Jego konstrukcja opierała się na 3 filarach nośnych: I. przepisach dotyczących już istniejących Wspólnot lecz poszerzający ich funkcje, II. post...

PRAWO INSTYTUCJONALNE UE- Galster,PORZĄDEK PRAWNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2121

PORZĄDEK PRAWNY UE V.1.Źródła prawa UE ACQUIS COMMUNAUTAIRE - wspólnotowy dorobek prawny wraz ze sposobami jego rozumienia i stosowania, a także: polityka, orzecznictwo, zwyczaje, wartości leżące u podstaw funkcjonowania UE. Do a.c. należą: -prawo pierwotne, -prawo pochodne, -um.międzynar. z pań...

STATUS PRAWNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1799

. STATUS PRAWNY erygowana na Wspólnotach Europejskich (WE); UE jest następcą prawną WE, kontynuatorem osobowość prawna na mocy art. 47 TL ius tractatuum ius legationis w każdym z pań.czł. posiada zdolność do cz.pr. (pozycja przewidziana dla krajowych osób prawnych) locus standi - uczestnic...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2744

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE IV.1. UWAGI WSTĘPNE pojęcie instytucji zamiennie używane jest z pojęciem organu - art. 13, 17 TUE instytucja jest rozumiana także jako zespół norm określających pewne stosunki prawne, np. i. obywatelstwa, członkostwa w stowarzyszeniu antecedencji (rodowodu) instytucji n...

UE A PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1645

UE A PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE III.1. KOMPETENCJE I ICH PODZIAŁ transfer kompetencji jest podstawową zasadą pr.europ. art. 5. TUE - zasada kompetencji powierzonych (atrybucyjnych) Artykuł 5. 1. Granice kompetencji Unii wyzna...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Cassis de Dijon - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1638

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 20 lutego 1979 Rewe-Zentral AG przeciw Budesmonopolverwaltung fr Branntwein sprawa C-120/78 [1979] ECR 0649 Tezy: Poniewa art.37 [31] TWE dotyczy pastwowych monopoli handlowych, przepis ten nie znajduje zastosowania do przepisw krajowych...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Dassonville - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2247

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 11 lipca 1974 Procureur du Roi przeciw Benoit i Gustave Dassonville sprawa 8/74 [1974] ECR 837 Tezy: Wszystkie przepisy pastwa czonkowskiego, ktre mog ograniczy, bezporednio lub porednio, rzeczywicie lub potencjalnie, handel wewntrz-wspl...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 31 marca 1971 Komisja Wsplnot Europejskich przeciw Radzie Wsplnot Europejskich sprawa C-22/70 [1971] ECR 0263 Tezy: Wsplnota ma zdolno do zawierania umw midzynarodowych z pastwami trzecimi w zakresie wszystkich celw okrelonych w Traktac...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Faccini Dori

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2576

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 14 lipca 1994 Paola Faccini Dori przeciw Recreb Srl sprawa C-91/92 [1994] ECR I-3325 Tezy: Przepisy art.1 ust. 1 i 2 oraz art.5 Dyrektywy nr 85/577 w sprawie ochrony konsumenta przy zawieraniu umw poza siedzib przedsibiorstwa s bezwarunk...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Factortame

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2898

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1990 Krlowa przeciw Minister Transportu, ex parte: Factortame Ltd i inni sprawa C-213/89 [1990] ECR I-2433 Tezy: Do sdw krajowych naley, w oparciu o zasad wsppracy wynikajc z art.5 [10] TWE, zapewnienie ochrony prawnej, ktr po...