Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Cassis de Dijon - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Cassis de Dijon - omówienie - strona 1 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Cassis de Dijon - omówienie - strona 2 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Cassis de Dijon - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 20 lutego 1979
Rewe-Zentral AG przeciw Budesmonopolverwaltung fr Branntwein
sprawa C-120/78
[1979] ECR 0649
Tezy:
Poniewa art.37 [31] TWE dotyczy pastwowych monopoli handlowych, przepis ten nie znajduje zastosowania do przepisw krajowych, ktre nie dotycz wykonywania przez monopol pastwowy jego szczeglnej funkcji - przyznanego mu prawa wycznoci - lecz dotycz w sposb oglny produkcji i sprzeday napojw alkoholowych, bez wzgldu na to czy napoje te objte s tego rodzaju monopolem czy nie.
W braku wsplnych przepisw dotyczcych produkcji i sprzeday danego produktu, naley zaakceptowa przeszkody w handlu wewntrz-wsplnotowym - wynikajce z rnic w przepisach prawnych poszczeglnych pastw - o ile przepisy te s niezbdne ze wzgldu na wymogi konieczne dotyczce, w szczeglnoci, zapewnienia efektywnoci nadzoru podatkowego, ochrony zdrowia publicznego, rzetelnoci transakcji handlowych oraz ochrony konsumentw.
Ustalenie przez pastwo czonkowskie minimalnej zawartoci alkoholu w napojach alkoholowych przeznaczonych do konsumpcji, objte jest wynikajcym z art.30 [28] TWE zakazem wprowadzania rodkw o skutku podobnym do ogranicze ilociowych importu w zakresie, w jakim wymg ten dotyczy importu napojw alkoholowych, ktre s wytwarzane i wprowadzone do obrotu w sposb zgodny z prawem w innym pastwie czonkowskim.
Podstawy wyroku:
Zarzdzeniem z dnia 28 kwietnia 1978, [...], Hessisches Finanzgericht przedoy na podstawie art.177 [234] TWE dwa pytania z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstpnego w sprawie interpretacji art.30 [28] i 37 [31] TWE, w celu ustalenia zgodnoci z prawem wsplnotowym przepisw prawa niemieckiego, dotyczcych sprzeday napojw alkoholowych, w ktrych to przepisach ustalono minimaln zawarto alkoholu dla rnych rodzajw napojw alkoholowych. Z wniosku o wydanie orzeczenia wstpnego wynika, e powd w postpowaniu gwnym zamierza sprowadzi do Niemiec z Francji likier Cassis de Dijon. Powd wystpi z wnioskiem do Niemieckiego Monopolu Spirytusowego o zgod na wwiezienie wspomnianego produktu. Administracja Monopolu poinformowaa go, e ze wzgldu na nieodpowiedni zawarto alkoholu, wspomniany produkt nie moe zosta dopuszczony do obrotu na terytorium Niemiec. Stanowisko administracji Monopolu oparte byo na art.100 Ustawy o monopolu spirytusowym oraz wydanych na jego podstawie przepisach, w ktrych ustalono minimaln zawarto alkoholu dla okrelonych kategorii likierw i innych alkoholi. Przepisy te przewiduj, e do obrotu mona wprowadza likiery owocowe, w rodzaju Cassis de Dijon, w ktrych minimalna zawarto alkoholu wynosi 25%, podczas gdy zawarto alkoholu w omawianym produkcie, ktry bez przeszkd dostpny jest na rynku francuskim, mieci si w przedziale od 15% do 20%.
Powd uwaa, e ustalenie w prawie niemieckim minimalnej zawartoci alkoholu prowadzi do tego, e dobrze znane napoje alkoholowe wytworzone w innych pastwach czonkowskich nie mog by sprzedawane na terytorium RFN. Z tego powodu wspomniane przepisy stanowi ograniczenie swobody przepywu towarw midzy pastwami czonkowskimi, ktre wykracza poza zakres uprawnie pastwa czonkowskiego do regulowania przepywu towarw midzy pastwami czonkowskimi. Zdaniem powoda jest to sprzeczny z art.30 [28] TWE rodek o skutku rwnowanym do ogranicze ilociowych w imporcie. Poniewa, jest to rodek zwizany z funkcjonowaniem monopolu spirytusowego, powd uwaa, e doszo do naruszenia art.37 [31] TWE. Zgodnie z tym przepisem pastwa czonkowskie maj obowizek stopniowo dostosowywa monopole o charakterze han ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz