Prawo instytucjnalne Unii Europejskie - wyrok

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instytucjnalne Unii Europejskie - wyrok - strona 1 Prawo instytucjnalne Unii Europejskie - wyrok - strona 2 Prawo instytucjnalne Unii Europejskie - wyrok - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Trybunau z dnia 4 grudnia 1974 Yvone van Duyn przeciw Home Office
sprawa 41/74
[1974] ECR 1337
Tezy:
Wprowadzanie przez pastwa czonkowskie ogranicze zasady swobodnego przepywu pracownikw ze wzgldu na porzdek, bezpieczestwo lub ochron zdrowia publicznego podlega kontroli sdw. Zastrzeenie zawarte w art.48 [39] ust. 3 TWE nie stoi na przeszkodzie temu, by art.48 [39] TWE przyznawa podmiotom indywidualnym prawa, na ktre mona powoywa si przed sdami krajowymi i ktrym sdy krajowe musz zapewni ochron.
Wykluczenie moliwoci powoania si zainteresowanych osb na obowizek wynikajcy z dyrektywy byoby sprzeczne z wicym skutkiem przyznanym dyrektywie na podstawie art.189 [249] TWE. W szczeglnoci, tam gdzie organy Wsplnoty za pomoc dyrektywy nakadaj na pastwa czonkowskie obowizek okrelonego zachowania, skuteczno tego obowizku zostaaby osabiona gdyby podmioty indywidualne nie mogy powoywa si na jego tre przed sdami krajowymi i gdyby sdy nie mogy bra tego obowizku pod uwag, jako czci prawa wsplnotowego. art.177 [234] TWE, ktry upowania sdy krajowe do przedkadania Trybunaowi pyta dotyczcych kwestii wanoci i interpretacji wszystkich aktw wydanych przez instytucje wsplnotowe, wskazuje, e powysze akty mog by powoywane przez podmioty indywidualne przed sdami krajowymi. W kadym indywidualnym przypadku konieczne jest przeanalizowanie czy charakter, ukad i tre przepisu stanowicego przedmiot pytania nadaje si do bezporedniego stosowania w stosunkach midzy pastwem czonkowskimi a podmiotami indywidualnymi.
Artyku 3 ust. 1 Dyrektywy Rady nr 64/221 z dnia 25 lutego 1964 o koordynacji szczeglnych rodkw dotyczcych przemieszczania si i pobytu obcokrajowcw uzasadnionych wzgldami porzdku, bezpieczestwa i zdrowia publicznego przyznaje podmiotom indywidualnym prawa, ktre mog by egzekwowane przed sdami krajowymi pastw czonkowskich, ktre s zobowizane do zapewnienia ochrony tym prawom. Pojcie porzdku publicznego uywane w kontekcie wsplnotowym, a w szczeglnoci gdy jest ono uywane jako usprawiedliwienie ograniczenia fundamentalnej zasady prawa wsplnotowego, naley interpretowa cile, tak by jego zakres nie mg by ustalany jednostronnie przez kade z pastw czonkowskich, bez kontroli ze strony instytucji wsplnotowych. Nie wycza to moliwoci innego pojmowania szczeglnych okolicznoci uzasadniajcych powoywanie si na pojcie porzdku publicznego w rnych pastwach czonkowskich i rnych okresach czasu. Dlatego konieczne jest w tym przedmiocie zapewnienie kompetentnym wadzom danego pastwa pewnej swobody, aczkolwiek w granicach narzuconych przez Traktat. Artyku 48 TWE i art.3 ust. 1 Dyrektywy nr 64/221 naley interpretowa w taki sposb, e pastwo czonkowskie ustanawiajce ograniczenia uzasadnione wzgldami porzdku publicznego moe wzi pod uwag fakt, w zakresie dotyczcym osobistego zachowania zainteresowanego podmiotu indywidualnego, e podmiot ten jest czonkiem organizacji, ktrej dziaania, aczkolwiek nie s zakazane, uznane s przez pastwo czonkowskie za spoecznie szkodliwe, pomimo faktu, e nie nakada si adnych ogranicze na obywateli tego pastwa, ktrzy chc podj prac w tego rodzaju organizacjach.


(…)

… Najwyszy Wielkiej Brytanii) przedoy na podstawie art.177 [234] TWE trzy pytania dotyczce interpretacji przepisw prawa wsplnotowego z zakresu swobodnego przepywu pracownikw.
Powysze pytania zrodziy si w kontekcie sprawy wytoczonej Ministerstwu Spraw Wewntrznych przez obywatelk holendersk, ktrej odmwiono zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie chciaa podj prac w charakterze sekretarki, z uwagi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz