Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Faccini Dori

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Faccini Dori - strona 1 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Faccini Dori - strona 2 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Faccini Dori - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 14 lipca 1994
Paola Faccini Dori przeciw Recreb Srl
sprawa C-91/92
[1994] ECR I-3325
Tezy:
Przepisy art.1 ust. 1 i 2 oraz art.5 Dyrektywy nr 85/577 w sprawie ochrony konsumenta przy zawieraniu umw poza siedzib przedsibiorstwa s bezwarunkowe oraz wystarczajco precyzyjne w zakresie dotyczcym wyznaczenia krgu osb, w interesie ktrych wydano te przepisy oraz minimalnego terminu na odstpienie od umowy. Pomimo, i art.4 i 5 dyrektywy pozostawiaj pastwom czonkowskim pewn swobod w zakresie ochrony praw konsumenta, w sytuacji gdy sprzedawca nie udzieli konsumentowi informacji o moliwoci odstpienia od umowy, a take w kwestii wyznaczenia terminu odstpienia od umowy oraz warunkw odstpienia, nie uniemoliwia to ustalenia minimalnego zakresu praw jakie naley zapewni konsumentom. Moliwo powoania si na dyrektyw przeciwko pastwu czonkowskiemu wynika z art.189 [249] TWE, zgodnie z ktrym dyrektywa wie kade pastwo czonkowskie, do ktrego jest adresowana. Dopuszczono j by uniemoliwi pastwom czonkowskim odnoszenia korzyci z tytuu zaniedba w przestrzeganiu prawa wsplnotowego. Nie do przyjcia byaby sytuacja, w ktrej pastwo czonkowskie, wobec naoonego przez prawodawc wsplnotowego obowizku wydania przepisw majcych na celu uregulowanie stosunkw midzy pastwem lub jego organami a podmiotami indywidualnymi i nadanie podmiotom indywidualnych pewnych praw, mogoby powoywa si na wasne zaniedbanie, aby zwolni si od wykonania cicego na nim obowizku, pozbawiajc w ten sposb podmioty indywidualne korzyci pyncych z tych praw. Skutkiem rozszerzenia powyszej zasady na sfer stosunkw pomidzy podmiotami indywidualnymi byoby uznanie istnienia kompetencji po stronie Wsplnoty do nakadania na podmioty indywidualne obowizkw, podczas gdy Wsplnota posiada takie uprawnienie tylko tam, gdzie zostaa upowaniona do wydania rozporzdze. Wynika std, e wobec braku terminowej transpozycji dyrektywy, podmiot indywidualny nie moe dochodzi przed sdem krajowym roszcze opartych na dyrektywie, kierowanych wobec innego podmiotu indywidualnego.
W braku transpozycji Dyrektywy nr 85/577 w wyznaczonym terminie, konsumenci nie mog wywodzi z dyrektywy prawa do odstpienia od umowy zawartej z przedsibiorc poza siedzib przedsibiorstwa lub dochodzi przed sdem krajowym wynikajcych z tego roszcze.
Wynikajcy z dyrektywy oraz z art.5 [10] TWE obowizek pastwa czonkowskiego do realizacji celu dyrektyw oraz podjcia wszelkich niezbdnych rodkw o charakterze oglnym lub szczeglnym, wie wszystkie wadze pastwa czonkowskiego, wczajc w to sdy w sprawach nalecych do ich waciwoci. Wynika z tego, e stosujc przepisy prawa krajowego, bez wzgldu na to czy zostay one wydane przed lub po przyjciu dyrektywy, sd krajowy musi interpretowa je tak dalece jak jest to moliwe w wietle treci i celw dyrektywy, aby zrealizowa skutek zamierzony przez dyrektyw, zastosowujc si w ten sposb do art.189 [249] ust. 3 TWE. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz