Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Simmenthal - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Simmenthal - omówienie - strona 1 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Simmenthal - omówienie - strona 2 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Simmenthal - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 9 marca 1978
Amministrazione della Finanze dello Stato przeciw Simmenthal SpA
C-106/77
[1978] ECR 0629
Tezy:
Trybuna uznaje wniosek o wydanie orzeczenia wstpnego na podstawie art.177 [234] TWE za wniesiony zgodnie z prawem, tak dugo jak dugo nie zosta on cofnity przez sd, ktry go wnis lub przez sd wyszej instancji. Bezporednie stosowanie przepisw prawa wsplnotowego oznacza, e musz by one cakowicie i jednolicie stosowane we wszystkich pastwach czonkowskich, od dnia wejcia w ycie do momentu utraty mocy obowizujcej. Bezporednio stosowalne przepisy wsplnotowe s bezporednim rdem prawa i obowizkw dla wszystkich adresatw bdcych stronami stosunkw prawnych regulowanych przez prawo wsplnotowe, bez wzgldu na to czy s to pastwa czonkowskie czy podmioty indywidualne. Dotyczy to take sdu krajowego, ktrego zadaniem, jako organu pastwa, jest zapewnienie ochrony prawom przyznanym podmiotom indywidualnym przez prawo wsplnotowe. Zgodnie z zasad prymatu prawa wsplnotowego relacja pomidzy postanowieniami Traktatu oraz bezporednio stosowanymi przepisami wydawanymi przez instytucje z jednej strony, a prawem krajowym pastw czonkowskich z drugiej jest taka, e z dniem wejcia w ycie tych postanowie i przepisw, nie tylko automatycznie nie stosuje si sprzecznych z nimi przepisw prawa krajowego ale take - w stopniu w jakim tworz one integraln cz porzdku prawnego obowizujcego na terytorium kadego pastwa czonkowskiego - wyklucza si moliwo przyjcia przez ustawodawc krajowego nowych przepisw, ktre byyby sprzeczne z prawem wsplnotowym. Uznanie, e krajowe przepisy naruszajce sfer, w ramach ktrej Wsplnota wykonuje swoje prawotwrcze uprawnienia lub ktre w inny sposb s sprzeczne z postanowieniami prawa wsplnotowego, wywouj jakiekolwiek skutki prawne, prowadzioby do pozbawienia skutecznoci bezwarunkowych i nieodwoalnych obowizkw przyjtych przez pastwa czonkowskie na mocy Traktatu, naraajc w ten sposb na szwank podstawy Wsplnoty. Sd krajowy, ktry w ramach swojej jurysdykcji ma zastosowa przepisy prawa wsplnotowego, ma obowizek zapewni im pen skuteczno, nie stosujc z wasnej inicjatywy jakiekolwiek sprzecznego z nimi przepisu krajowego, nawet jeeli zosta on wydany pniej. Sd krajowy nie ma obowizku wystpowa z wnioskiem o ich uchylenie lub oczekiwa uchylenia takich przepisw przez ustawodawc lub inny kompetentny organ.
Podstawy wyroku:
Zarzdzeniem z dnia 28 lipca 1977, [...], Pretore di Susa przedoy Sdowi na podstawie art.177 [234] TWE dwa pytania dotyczce zasady bezporedniego stosowania prawa wsplnotowego, o ktrej mwi art.189 [249] TWE, w celu okrelenia skutkw tej zasady w sytuacji, gdy przepis prawa wsplnotowego pozostaje w sprzecznoci z wydanym pniej przepisem prawa krajowego. Naley zwrci uwag na fakt, e w innym postpowaniu, Pretore przedoy w trybie przewidzianym dla orzeczenia wstpnego dwie kwestie, ktre miay pozwoli mu na ustalenie, czy opaty weterynaryjne i zdrowotne nakadane na importerw woowiny i cielciny przez przepisy woskie, ktrych wysoko zostaa ustalona w zaczniku do Ustawy nr 1239 z dnia 30 grudnia 1970 byy zgodne z postanowieniami Traktatu oraz okrelonymi rozporzdzeniami - w szczeglnoci Rozporzdzeniem Rady nr 805/68 z dnia 27 czerwca 1968 w sprawie wsplnej organizacji rynku woowiny i cielciny (OJ ESE 1968 (I), str.187).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz