Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Factortame

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Factortame - strona 1 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Factortame - strona 2 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Factortame - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich
z dnia 19 czerwca 1990 Krlowa przeciw Minister Transportu, ex parte: Factortame Ltd i inni
sprawa C-213/89
[1990] ECR I-2433
Tezy:
Do sdw krajowych naley, w oparciu o zasad wsppracy wynikajc z art.5 [10] TWE, zapewnienie ochrony prawnej, ktr podmioty indywidualne wywodz z bezporedniej skutecznoci przepisw prawa wsplnotowego.
Z podstawowymi wymogami prawa wsplnotowego sprzeczne s jakiekolwiek krajowe przepisy oraz praktyki legislacyjne, administracyjne lub sdowe, ktre mog osabia skuteczno prawa wsplnotowego pozbawiajc sd krajowy stosujcy przepisy wsplnotowe moliwoci pominicia w toczcym si przed nim postpowaniu przepisw krajowych, ktre ograniczaj, choby przejciowo, moc obowizujc i skuteczno przepisw wsplnotowych.
Gdy przepis krajowy uniemoliwia sdowi krajowemu wydanie zarzdzenia tymczasowego celem zapewnienia penej skutecznoci orzeczenia w przedmiocie istnienia praw dochodzonych na podstawie przepisw prawa wsplnotowego, dochodzi do istotnego naruszenia penej skutecznoci prawa wsplnotowego. W zwizku z powyszym sd krajowy, wydajc w takich okolicznociach zarzdzenie tymczasowe, ma obowizek nie stosowa si do takiego przepisu prawa krajowego.
Powysz interpretacj wzmacnia postpowanie z art.177 [234] TWE. Jego skuteczno zostaaby osabiona, gdyby sd krajowy, ktry zawiesi postpowanie i zwrci si do Trybunau z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstpnego, nie mg udzieli stronie tymczasowej ochrony do momentu wydania wyroku przez Trybuna.
Podstawy wyroku:
Zarzdzeniem z dnia 18 maja 1989, [...], Izba Lordw wystpia do Trybunau z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstpnego na podstawie art.177 [234] TWE w przedmiocie interpretacji prawa wsplnotowego. Pytania skierowane do Trybunau dotyczyy moliwoci wydawania przez sdy krajowe zarzdze tymczasowych w sytuacji, gdy postpowanie gwne dotyczy uprawnie wywodzonych z prawa wsplnotowego.
Pytania powstay w postpowaniu wszcztym przeciwko Ministrowi Transportu przez Factortame Ltd i inne przedsibiorstwa, utworzone zgodnie z prawem brytyjskim, oraz przez dyrektorw i udziaowcw tych przedsibiorstw, w wikszoci obywateli Hiszpanii (dalej jako „powodowie w postpowaniu gwnym”).
Przedsibiorstwa, ktrych dotyczy postpowanie, zarzdzaj 95 kutrami rybackimi, zarejestrowanymi w brytyjskim rejestrze statkw zgodnie z Merchant Shipping Act z roku 1894. Spord tych statkw, 53 byy pierwotnie zarejestrowane w Hiszpanii i pyway pod hiszpask bander. Poczwszy od roku 1980 kutry te zostay przerejestrowane i wpisane do rejestru brytyjskiego. Pozostae 42 jednostki od pocztku byy wpisane do tego rejestru, ale zostay przejte przez wspomniane przedsibiorstwa po roku 1983.
Ustawowa regulacja brytyjskiego rejestru statkw zostaa istotnie zmieniona przez cz II Merchant Shipping Act 1988 oraz Merchant Shipping (Registration of Fishing Vessels) Regulations 1988. Nie ulega wtpliwoci, e Wielka Brytania zmienia dotychczasowe przepisy celem przeciwdziaania dziaaniom okrelanym mianem „przejmowania kontyngentu”. Zdaniem Wielkiej Brytanii dziaania te polegay na korzystaniu z brytyjskich limitw poowowych przez statki pywajce pod brytyjsk bander, ktre w istocie nie byy w aden sposb zwizane z Wielk Brytani.


(…)

… rejestru statkw, w ktrym miay by rejestrowane wszystkie brytyjskie statki rybackie, cznie z wpisanymi do rejestru z roku 1894. Jednake, do nowego rejestru mogy by wpisane jedynie te jednostki, ktre speniay warunki okrelone w art.14 Merchant Shipping Act 1988.
Artyku 14 ust. 1 stanowi, e nie naruszajc treci zezwole wydawanych przez Ministra Transportu, statek rybacki moe by wpisany do nowego rejestru wycznie gdy:
„a) jest wasnoci brytyjsk;
b) jest zarzdzany, a jego dziaania s kierowane i kontrolowane z terytorium Wielkiej Brytanii; oraz
b) czarterujcy, dyrektor lub zarzdzajcy jest „kwalifikujc si osob lub przedsibiorstwem”.
Zgodnie z art.14 ust. 2 Merchant Shipping Act 1988 statek rybacki jest wasnoci brytyjsk, jeeli tytu prawny do niego przysuguje jednej lub kilku „kwalifikujcym si osobom…
… nie uzyskaj tymczasowej ochrony prawnej, za postpowanie gwne zostanie rozstrzygnite na ich korzy. Jednake, Izba Lordw uznaa, e prawo brytyjskie nie pozwala sdom na wydawanie zarzdze tymczasowych w takiej sprawie jak niniejsza. Utrwalona regua common law stanowi, e nie mona wydawa zarzdze tymczasowych przeciwko Koronie, tzn. przeciwko rzdowi. Regule tej towarzyszy domniemanie, e ustawa Parlamentu jest zgodna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz