Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Dassonville - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Dassonville - omówienie - strona 1 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Dassonville - omówienie - strona 2 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Dassonville - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 11 lipca 1974
Procureur du Roi przeciw Benoit i Gustave Dassonville
sprawa 8/74
[1974] ECR 837
Tezy:
Wszystkie przepisy pastwa czonkowskiego, ktre mog ograniczy, bezporednio lub porednio, rzeczywicie lub potencjalnie, handel wewntrz-wsplnotowy naley uzna za rodki o skutku podobnym do ogranicze ilociowych. W braku wsplnotowego systemu gwarantujcego konsumentom autentyczno pochodzenia produktu, pastwo czonkowskie moe wyda przepisy, ktre zapobiegn nieuczciwym praktykom w tym zakresie, pod warunkiem, e bd one racjonalne i nie bd stanowiy rodka arbitralnej dyskryminacji lub ukrytego ograniczenia handlu midzy pastwami czonkowskimi. Porozumienie wycznej dystrybucji podlega zakresowi zastosowania art.85 [81] TWE, jeeli w sposb faktyczny lub prawny ogranicza import produktw z innych pastw czonkowskich na terytorium podlegajce ochronie przez podmioty inne od wycznego importera. Porozumienie wycznej dystrybucji moe niekorzystnie wpyn na handel midzy pastwami czonkowskimi i moe skutkowa ograniczeniem konkurencji, jeeli koncesjonariusz moe zakaza importu rwnolegego z innych pastw czonkowskich na terytorium objte umow przy uyciu jej postanowie oraz przepisw prawa krajowego, ktre nakadaj wymg uywania wycznie okrelonego dowodu autentycznoci pochodzenia. W celu ustalenia, czy taka sytuacja ma miejsce naley wzi pod uwag nie tylko prawa i obowizki wynikajce z postanowie porozumienia ale take kontekst gospodarczy i prawny, w ktrym s one usytuowane oraz, w szczeglnoci, moliwo istnienia podobnych porozumie zawartych midzy tym samym producentem i koncesjonariuszami ustanowionymi w innych pastwach czonkowskich. Elementem, ktry take naley uwzgldnia jest wystpowanie rnic w poziomie cen midzy pastwami czonkowskimi. Podstawy wyroku:
Zarzdzeniem z dnia 11 stycznia 1974, [...], Tribunal de Premiere Instance w Brukseli przedoy na podstawie art.177 [234] TWE wniosek o wydanie przeczenia wstpnego w sprawie interpretacji art.30 [28], 31 [*uchylony}, 32 [*uchylony], 33 [*uchylony] oraz 85 [81] TWE w odniesieniu do wymogu przedoenia urzdowego dokumentu wystawionego przez rzd pastwa eksportera dla produktw opatrzonych geograficzn nazw pochodzenia. Zastosowanie art.30 [28] TWE
Pierwsze pytanie dotyczy tego czy przepis krajowy zakazujcy importu towarw posiadajcych oznaczenie pochodzenia ale bez urzdowego dokumentu wydanego przez rzd pastwa eksportujcego, ktry potwierdzaby ich prawo do korzystania z takich oznacze, stanowi rodek o skutku podobnym do ogranicze ilociowych w rozumieniu art.30 [28] TWE. Pytania podniesiono w zwizku z postpowaniem karnym wszcztym w Belgii przeciwko handlowcom, ktrzy w sposb zgodny z prawem nabyli adunek whisky znajdujcej si w wolnym obrocie we Francji. Whisky zostaa sprowadzona do Belgii bez certyfikatw pochodzenia, wystawianych przez brytyjskie organy celne, co byo sprzeczne z odpowiednimi przepisami belgijskimi. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz