Najważniejsze traktaty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze traktaty - strona 1 Najważniejsze traktaty - strona 2

Fragment notatki:

NAJWAŻNIEJSZE TRAKTATY
Traktat z Maastricht(Traktat o Unii Europejskiej)
7.02.1992 - uroczyste podpisanie w Maastricht
1.11.1993 - data wejścia w życie
Jego konstrukcja opierała się na 3 filarach nośnych: I. przepisach dotyczących już istniejących Wspólnot lecz poszerzający ich funkcje, II. postanowieniach dotyczących WPZB (wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa), III. postanowieniach dot. koordynacji współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
Ustanowił UE ALE nie zakończył bytu EWG czy Euratomu; rozdzielił pojęcia Wspólnot Europejskich i UE CHOĆ nie czynił z formuły WE formuły historycznej
Każda z organizacji tworzących WE zachowała podmiotowość prawną także po TM
UE NIE NABYŁA podmiotowości prawnej na mocy TM - stało się to dopiero na mocy Traktatu z Lizbony (TL)
Traktat Amsterdamski
2.10.1997 - podpisanie
1.05.1999 - data wejścia w życie
Zmieniał TUE, Traktaty ustanawiające WE i niektóre odnośne akty
Materia (ogólnie): zmiana praw wspólnotowych i unijnych praw podstawowych np. możliwość nałożenia sankcji na pań.czł.nie respektujące zasad demokracji, praw człowieka , modyfikacje działania systemu instytucjonalnego UE oraz procedur decyzyjnych (zmiany dotknęły RUE, KE, PE, TS) , zmiany dotykające polityk wspólnotowych w Traktacie o ustanowieniu WE (wprowadzenie tytułu VIII dotyczącego zatrudnienia) Traktat Nicejski
26.02.2001
Przede wszystkim otworzył drogę do rozszerzenia Jego najważniejsze postanowienia dotyczyły m.in. wielkości i składu organizacji w przyszłej, poszerzonej Unii, np. system głosów ważonych w RUE Traktat z Lizbony
13.12.2008 - uroczyste podpisanie w Lizbonie Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, nazywanego Traktatem z Lizbony; wszedł w życie 1.12.2009; PL - podpisanie aktu ratyfikacyjnego 10.10.2009
punkt wyjścia dla negocjacji związanych z powstaniem tego traktatu stanowił Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (TKE)
- podpisanie: 29.10.2004, Rzym
- najważniejsze postanowienia: wprowadzenie zapisanej zasady pierwszeństwa pr.wspólnot.przed krajowym, nowy podział głosów w Radzie UE, nowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i ministra spraw zagranicznych UE (msz UE)
- odrzucony w referendach w dwóch państwach założycielskich UE, Francji i Holandii, co przesądziło o jego losie
ostatecznie porzucono nazwę „konstytucji” oraz formy traktatu zastępującego wszystkie pozostałe a skupiono się nad projektem nowego, mającego na celu przede wszystkim zreformowanie UE


(…)

… głosowania <rozszerzenie głosowania większością kwalifikowaną na nowe obszary polityki, obliczanie większości kwalifikowanej od 2014 r. na zasadzie „podwójnej większości
~ państwa członkowskie oraz ludność
~ co najmniej 55% pań.czł. reprezentujących co najmniej 65% ludności UE)
utworzenie stanowiska stałego Przewodniczącego Radu Europejskiej <kadencja 2,5 roku>
redukcja liczby czł.Komisji Europejskiej
usytuowanie Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa jako wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
włączenie Karty Praw Podstawowych do prawa pierwotnego w celu zapewnienia lepszej ochrony praw obywateli w UE
podkreślenie zasady solidarności między pań.czł.UE, zwłaszcza w sytuacjach ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych etc.
TWE (25.03.1957)  TfUE (od 1.12.2009)
schemat Wspólnot:
EWWIS - wygaśnięcie traktatu ustanawiającego z 18.04.1951 r. (Traktat Paryski), gdyż zawarty był na 50 lat
EWG (25.03.1957, Rzym)  Wspólnota  UE
Euratom (25.03.1957, Rzym) - nadal obowiązuje
UE jest tworem in statu nascendi <w trakcie narodzin, powstawania> …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz