SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE - strona 1 SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE - strona 2 SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE
IV.1. UWAGI WSTĘPNE
pojęcie instytucji zamiennie używane jest z pojęciem organu - art. 13, 17 TUE
instytucja jest rozumiana także jako zespół norm określających pewne stosunki prawne, np. i. obywatelstwa, członkostwa w stowarzyszeniu
antecedencji (rodowodu) instytucji należy doszukiwać się już w Traktacie Paryskim (EWWIS, 1951) a także w późniejszych, Traktatach Rzymskich (EWG, Euratom, 1957), aczkolwiek logika nakazuje doszukiwać się instytucji głównie w I Wspólnocie, czyli EWWIS: Wysoka Władza , Stałe Zgromadzenie , Specjalna Rada Ministrów , Trybunał Sprawiedliwości
od Traktatów Rzymskich - I fuzja: EWG i Euratom miały własne organy w postaci Komisji i Rad, a tylko Zgromadzenie i Trybunał były wspólne dla wszystkich trzech Wspólnot; PRZYPOMINAJKA: EWWIS - wygaśnięcie traktatu ustanawiającego z 18.04.1951 r., gdyż zawarty był na 50 lat
EWG (25.03.1957, Rzym)  Wspólnota  UE
Euratom (25.03.1957, Rzym) - nadal obowiązuje
od Traktatu Fuzyjnego z 1965 r. - jednolity system dla wszystkich trzech Wspólnot
do TL: UE nie posiadała własnych instytucji, lecz korzystała z instytucji istniejących trzech a potem dwóch WE *wyjątek: Rada Europejska od początku była instytucją UE!*
Artykuł 13 1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które mają na celu propagowanie jej wartości, realizację jej celów, służenie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom Państw Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań. Instytucjami Unii są: — Parlament Europejski, — Rada Europejska, — Rada, — Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”), — Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, — Europejski Bank Centralny, — Trybunał Obrachunkowy. 2. Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje lojalnie ze sobą współpracują. 3. Postanowienia dotyczące Europejskiego Banku Centralnego i Trybunału Obrachunkowego, a także szczegółowe postanowienia dotyczące innych instytucji znajdują się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 4. Parlament Europejski, Rada i Komisja są wspomagane przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, które pełnią funkcje doradcze.

(…)

… pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego…
… pomocnicza względem WPdsZiPB- Europejska Służba Działań Zewnętrznych <novum wprowadzone przez TL>
funkcje:
@ prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, realizowanie jej poprzez działanie z upoważnienia RUE oraz proponowanie opracowywania jej
@ przewodniczenie Radzie ds. Zagranicznych, viceprzewodniczenie KE
@ czuwanie nad spójnością działań…
… składu personalnego Trybunału Obrachunkowego a także różnych organów pomocniczych w postaci komitetów <np. Komitet Społeczno - Ekonomiczny, Komitet Regionów>, uchwalanie statutów funduszy strukturalnych <np. Europejskiego Funduszu Społecznego>, może uzupełniać statut TS UE
regulacyjna: pozostałe funkcje, np. określanie wysokości emerytur dla czł.KE, wypełnianie luk w tr. <art. 352 TfUE, specjalna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz