ZASADY PRAWA UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZASADY PRAWA UE - strona 1 ZASADY PRAWA UE - strona 2 ZASADY PRAWA UE - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA UE
brak definicji zasady, różne podejście
należy przyjąć, iż zasady, są to normy nadrzędne aksjologiczne ze względu na wagę zawartych w nich treści
ich wiążącej wykładni dokonuje TS UE
rola: wyrażanie podst.wartości systemu pr. UE, szczególna rola w procesie stosowania i interpretacji tego prawa a także pr.kraj.pań.czł., wpływ na obowiązywania pr.UE i pr.kraj.pań.czł.
funkcje: interpretacyjna
wzorca legalności
wypełniania luk traktatowych
kategorie zasad prawa UE:
B. kryterium - źródło
C. inne przykłady kategoryzacji zasad:
- kryterium podstawy prawnej: 1) z. zawarte w tr. 2) z. wywodzone z tr. 3) z. wywodzone przez TS UE w zgodzie z art. 19. TUE w ramach wykładni
- kryterium treści: 1) z. dot. ustroju 2) z. dot. relacji między pr.UE&pr.kraj.pań.czł. 3) z. dot. pr. i wol. jednostki 4) materialne i skodyfikowane z. prawa Unii
typologia: ustrojowe, systemowe, ogólne prawa
ranga zasad
zawarte w traktatach - moc im równa
niezawarte w traktatach - spory w doktrynie, np.:
podstawowe zasady mogą mieć rangę wyższą, np. prawa człowieka, jako wartość poniekąd chroniona przez UE, bo wymieniona w art. 2. TUE, chociaż co do zasady, regulacje traktatowe traktowane są jak umowy międzynarodowe i jako takie, nie powinny rządzić się odmiennymi zasadami
zasady niewyrażone w traktatach, lecz z ich regulacji wywiedzione przez TS UE - moc równa
V.1. ZASADY USTROJOWE
ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA UE PRZED PRAWEM PAŃ.CZŁ.
Sformułowana prze TS UE, niewyrażona wprost w Tr.
Inaczej - zasada prymatu, supremacji, nadrzędności
Dotyczy sfery tak obowiązywania, jak i stosowania prawa oraz jego interpretacji
Pojmowana najczęściej jako reguła kolizyjna, gdyż nakazuje, w sytuacji kolizji prawa unijnego z prawem krajowym pominąć prawo krajowe bez względu na jego rangę i zastosować prawo unijne
Oznacza, że w ramach porządku prawnego UE, w uwagi na cele wskazane w Tr., normy tego porządku mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek normami porządku krajowego pań.czł., a wszystkie organy krajowe zobowiązane są do zapewnienia tego pierwszeństwa
Wynika ona z: przekazania kompetencji przez pań.czł. na rzecz UE, celów prawa UE, konieczności jednolitego stosowania pr.UE we wszystkich pań.czł., zasady solidarności

(…)

… z dziedzin, o których mowa w Traktatach, z wyjątkiem dziedzin kompetencji wyłącznej oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, kierują wniosek do Komisji, określając zakres zastosowania i cele przewidywanej wzmocnionej współpracy. Komisja może przedłożyć Radzie odpowiedni wniosek. Jeżeli Komisja nie przedłoży takiego wniosku, zawiadamia o tym zainteresowane Państwa Członkowskie, podając uzasadnienie. Upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o której mowa w akapicie pierwszym, jest udzielane przez Radę na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 2. Wniosek Państw Członkowskich, które chcą ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jest kierowany do Rady. Jest on przekazywany przez nią wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw Zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który wydaje opinię o spójności przewidywanej wzmocnionej współpracy ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, oraz Komisji, która wydaje opinię dotyczącą w szczególności spójności przewidywanej wzmocnionej współpracy z innymi politykami Unii. Wniosek przekazywany jest również do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu. Upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy jest udzielane na mocy decyzji Rady stanowiącej jednomyślnie.
szczególna procedura odnośnie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZB)
art.329.2. TfUE
przystąpienie do ww - art. 328 TfUE, art. 331 TfUE
akty prawne przyjmowane w ramach ww dotyczą wyłącznie pań.działających w ramach ww, nie dotyczą innych pań.czł.; przykład takiego aktu prawnego…
… wyliczonych tamże postanowień do pań.czł. objętych derogacją - tj. pań.czł., w odniesieniu do których REa nie zadecydowała, że spełniają one warunki niezbędne do przyjęcia euro>
TS UE ma kompetencje do kontrolowania zgodności prawa wtórnego z prawem pierwotnym ALE NIE prawa krajowego z prawem wspólnotowym! art. 263. TfUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów ustawodawczych…
…, aktów Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. Kontroluje również legalność aktów organów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich. W tym celu Trybunał jest właściwy do orzekania…
…, Europejski Bank Centralny i Komitet Regionów, zmierzających do zapewnienia ochrony ich prerogatyw. Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w akapitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych. Akty tworzące organy…
… w zakresie skarg wniesionych przez Państwo Członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję, podnoszących zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej z ich stosowaniem lub nadużycia władzy. Trybunał jest właściwy, na tych samych warunkach, do orzekania w zakresie skarg wniesionych przez Trybunał Obrachunkowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz