Prawo dla ekonomistów - strona 11

Przedstawicielstwo - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

PRZEDSTAWICIELSTWO W prawie cywilnym istnieje zasada, że czynność prawna może być dokonana osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Dokonywanie czynno- ści prawnych przez inne osoby czyni zadość ważnym potrzebom życia codziennego. Przede wszystkim umożliwia podejmowanie tych czynności ze skutk...

Przesłanki ważności czynności prawnej - Skutek prawny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

PRZESŁANKI WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ Czynność prawna, aby być ważną i w pełni skuteczną, to znaczy, aby wywołać zamierzone przez strony skutki, powinna odpowiadać określonym wymaganiom. Wymagania te nazywamy przesłankami jej ważności. Przesłanki ważności czynności prawnej można sformułować jak n...

Przestępstwa przeciwko dokumentom

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOKUMENTOM Za dokument uważane jest w prawie karnym nie tylko pismo - jak to ma miejsce w języku potocznym - ale każdy przedmiot, z którym jest związane jakieś prawo lub który stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne. Oczywiście w...

Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i społecznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO INSTYTUCJOM PAŃSTWOWYM I SPOŁECZNYM Przestępstwa należące do tej grupy w różnoraki sposób zakłócają prawid- łowe funkcjonowanie instytucji państwowych i społecznych, naruszają ich powagę, godność, podważają zaufanie do nich. Do przestępstw przeciwko instytucjom państwowym i...

Przestępstwa przeciwko mieniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU Do tej grupy zaliczamy szereg przestępstw, których przedmiotem jest mienie prywatne. Osobną grupę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu społecznemu, omawiane dalej. Podstawowymi przestępstwami przeciwko mieniu są: a) kradzież, b) kra- dzież rozbójnicza, c) rozbój, ...

Przestępstwa przeciwko wymiarom sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI Podstawowymi przestępstwami przeciwko wymiarowi sprawiedliwości są: a) fałszywe zeznania, b) fałszywe oskarżenie, c) tworzenie fałszywych dowodów, d) poplecznictwo, e) uwolnienie więźnia. Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub na zata...

Przestępstwo ciągłe, powtórzone i trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

PRZESTĘPSTWO CIĄGŁE, POWTÓRZONE I TRWAŁE Poprzednio była mowa o zbiegu przestępstw. Kiedy sprawca dopuści się kilku przestępstw, to sąd każde z nich rozpatruje oddzielnie, wymierza za nie karę i dopiero wtedy orzeka karę łączną. Niek...

Rodzaje popełnianych przestępstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

RODZAJE PRZESTĘPSTW Wśród przestępstw wyodrębnia się różne kategorie, zależnie od przyjętych kryteriów. Poniżej przedstawione są podstawowe i najczęściej spotykane podziały przestępstw. 1) Ze względu na wysokość grożącej kary przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Zbrodnia to czyn zagroż...

Skutki niewykonania zobowiązań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ 1. Pojęcie odpowiedzialności kontraktowej Jeżeli dłużnik nie spełnia świadczeń, do których zobowiązał się w umowie, wierzyciel może skierować sprawę do sądu i na drodze przymusu państwowego dochodzić swoich roszczeń. Niezależnie od dochodzenia wykonania umowy, wier...

Stosunek cywilno-prawny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

STOSUNEK CYWILNOPRAWNY Pojęciem stosunku prawnego zajmuje się teoria prawa. Czytelnicy podręcz- nika zapoznali się z nim w rozdziale pierwszym. Stosunki cywilnoprawne to zachodzące między równorzędnymi prawnie stronami stosunki społeczne na...