Przestępstwa przeciwko mieniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwa przeciwko mieniu - strona 1 Przestępstwa przeciwko mieniu - strona 2 Przestępstwa przeciwko mieniu - strona 3

Fragment notatki:

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU
Do tej grupy zaliczamy szereg przestępstw, których przedmiotem jest mienie prywatne.
Osobną grupę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu społecznemu, omawiane dalej.
Podstawowymi przestępstwami przeciwko mieniu są: a) kradzież, b) kra- dzież rozbójnicza, c) rozbój, d) przywłaszczenie, e) oszustwo, f) wymuszenie, g) lichwa, h) paserstwo.
Kradzież jest najczęściej występującym przestępstwem przeciwko mie- niu. Polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia.
Przedmiotem kradzieży może być tylko rzecz ruchoma, posiadająca wartość materialną. Do istoty przestępstwa należy też fakt, że sprawca działa w celu przywłaszczenia sobie rzeczy. Jeśli sprawca takiego zamiaru nie ma - czyn nie jest kradzieżą.
Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat (art. 203 § 1 k.k.). W przypadku mniejszej wagi sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do roku, karę ograniczenia wolności lub grzywnę.
Jeśli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje tylko na wniosek pokrzywdzonego.
Kradzież rozbójnicza polega na tym, że sprawca po dokonaniu kradzieży używa przemocy lub grozi jej użyciem by zatrzymać zabrane mienie (np. w czasie ucieczki przed pogonią). Jest to więc kwalifikowana odmiana kradzieży, w której najpierw ma miejsce zabór cudzej rzeczy, a później użycie gwałtu (groźby gwałtu), by zatrzymać rzecz lub uniknąć bezpośredniego pościgu. Za kradzież rozbójniczą grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 209 kJc).
Rozbój (inaczej rabunek) jest również kwalifikowaną formą kradzie- ży. Polega na tym, że sprawca używając przemocy lub grożąc jej użyciem zabiera cudzą rzecz w celu przywłaszczenia. Za rozbój uważane jest także zabranie cudzej rzeczy po uprzednim doprowadzeniu posiada- cza do stanu nieprzytomności lub bezbronności (np. podstępne upojenie alkoholem).
Kolejność działania sprawcy jest tu odmienna, niż przy kradzieży rozbój- niczej: najpierw sprawca używa gwałtu, później zabiera mienie.
Ze szczególnie groźną odmianą rozboju mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca posługuje się bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem, dlatego kary są odpowiednio wyższe.
Za rozbój przepisy przewidują karę pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, natomiast za rozbój kwalifikowany karę pozbawienia wolności od 5 do 15 lat albo karę śmierci (art. 210 i art. 30 § 3 k.k.).
Przywłaszczenie jest również przestępstwem zbliżonym do kradzieży. Różni się od niej tym, że sprawca cudzą rzecz ma już w swoim posiadaniu
i zaczyna ją traktować jak swoją własność. Sprawca w posiadanie cudzej rzeczy wchodzi legalnie (np. najmuje). Do popełnienia przestępstwa dochodzi w mo- mencie, gdy zaczyna okazywać, że rzecz traktuje jak swoją (np. chce ją

(…)

… biblioteki, bez zamiaru jej oddania.
Kwalifikowaną formą przywłaszczenia jest sprzeniewierzenie, zwa- ne także defraudacją. Sprawca przywłaszcza sobie tu mienie powierzone jego opiece (np. kasjer pieniądze, nad którymi powinien czuwać, szatniarz płaszcz oddany na przechowanie). Za przywłaszczenie grozi kara pozba- wienia wolności do 3 lat, a w przypadku sprzeniewierzenia do 5 lat (art. 204 k.k.).
Oszustwo…
… warunków do popeł- niania podobnych czynów.
Lichwa polega na tym, że sprawca, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby (np. nędzę), zawiera z nią taką umowę, która jest dla tej osoby rażąco niekorzystna, gdyż zobowiązuje ją do świadczenia wygórowanego. Przykładem lichwy byłoby kupienie pierścionka za czwartą część jego wartości od człowie- ka, którego bieda zmusza do sprzedaży.
Za lichwę grozi kara…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz