Przestępstwa przeciwko wymiarom sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępstwa przeciwko wymiarom sprawiedliwości - strona 1 Przestępstwa przeciwko wymiarom sprawiedliwości - strona 2

Fragment notatki:

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawowymi przestępstwami przeciwko wymiarowi sprawiedliwości są: a) fałszywe zeznania, b) fałszywe oskarżenie, c) tworzenie fałszywych dowodów, d) poplecznictwo, e) uwolnienie więźnia.
Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub na zatajeniu prawdy w postępowaniu prowadzonym przez sąd, prokuraturę, kolegium do spraw wykroczeń i in. Dopuścić się ich może świadek, biegły, strona w procesie cywilnym, tłumacz. Nie popełnia natomiast tego przestępstwa oskarżony, któremu wolno kłamać i zatajać prawdę.
Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania jest uprzedzenie osoby składającej zeznania, iż dopuszczenie się fałszu podlega karze. Uprzedzenie nie jest konieczne, jeśli zostało złożone przyrzeczenie („Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome".). Za fałszywe zeznania grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 247 k.k.).
Fałszywe oskarżenie polega na oskarżeniu jakiejś osoby przed organem powołanym do ścigania (prokurator, policja i in.) o dopuszczenie się przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego, którego osoba ta w rzeczywistości nie popełniła. Sprawca fałszywego oskarżenia popełnia przestępstwo niezależnie od tego, jaki bieg został nadany sprawie, czy nastąpiło wszczęcie ścigania i czy fałszywie oskarżony został na tej podstawie skazany. Za fałszywe oskarżenie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 (art. 248 k.k.).
Tworzenie fałszywych dowodów jest przestępstwem mającym na celu skierowanie postępowania karnego przeciwko określonej osobie i z tego względu jest podobne do fałszywego oskarżenia. Różni się od fałszywego oskarżenia tym, że sprawca nikogo nie oskarża i najczęściej wcale nie występuje osobiście - oskarżają fabrykowane przez niego dowody. Istotne jest przy tym, żeby mogły one spowodować ściganie lub wzmocnić istniejące już podejrzenie. Podobny charakter ma zatajenie dowodów niewinności. Przestęp- stwo jest dokonane niezależnie od tego, czy dana osoba jest winna czy niewinna i czy sprawca chciałby spowodować wydanie wyroku skazującego czy uniewinniającego (art. 249 i 250 k.k.).
Poplecznictwo jest przestępstwem polegającym na celowym utrud- nianiu postępowania karnego. Poplecznik utrudnia lub nawet udaremnia prowadzenie postępowania karnego, aby w ten sposób pomóc sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej. W szczególności poplecznict- wa dopuszcza się ten, kto ukrywa sprawcę, zaciera ślady przestępstwa lub odbywa za skazanego karę. Poplecznictwo jest podobne do działania pomoc- nika, od którego różni się tym, że ma miejsce po dokonaniu przestępstwa. Za poplecznictwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.


(…)

… najbliższą. Jeżeli poplecznik w innej formie udzielił pomocy osobie najbliższej (np. zniszczył dokumenty stanowiące dowód przestępstwa), sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od wymierzenia kary także wtedy, gdy poplecznik działał z obawy przed odpowie- dzialnością karną grożącą jemu samemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz