Prawo cywilne - strona 11

Warunek - rodzaje i ziszczenie sie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Warunek Warunek jako element treści czynności prawnej uregulowany jest w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 89-94 Kc). Warunek - jest to zastrzeżenie w treści czynności prawnej , że powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej zależy od zdarzenia przyszłego i niepewnego . Stanowi element treśc...

Współwłasność - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Współwłasność Współwłasność jest jedną z odmian własności podzielonej, przysługującej wielu podmiotom. Polega na tym, że dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli. Każdemu z nich przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie jedynie do jej części, jako odpowiadającej udziałowi. Pr...

Definicje i rodzaje umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1183

Definicja i rodzaje umów Przez umow ę należy rozumieć zgodne o ś wiadczenie woli co najmniej dwóch stron, którego celem jest wywołanie okre ś lonych skutków prawnych . Umowa jest więc dwustronną czynnością prawną. Umowy mogą być klasyfikowane z uwzględnieniem wielu kryteriów. Do najważniejszych ...

Spółka akcyjna - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Spółka akcyjna Definicja i istota spółki Spółką akcyjną jest spółka wyposażona w osobowość prawną, powstała i działająca zgodnie z przepisami kodeksu handlowego o spółce akcyjnej, której cel obejmuje prowadzenie jakiejkolwiek działalności dopuszczonej przepisami prawa, w tym również gospodarczej...

Spółka cywilna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

Spółka cywilna Definicja i istota spółki Spółka cywilna to umowa, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ustalony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Jej organizację i sposób działania regulują przepisy kodeksu cywilneg...

Spółka jawna - Prowadzenie spraw i reprezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Spółka jawna Definicja i istota spółki Spółk ą jawn ą jest spółka, która prowadzi przedsi ę biorstwo pod własn ą firm ą , a nie jest inn ą spółk ą handlow ą . W zasadzie jest odpowiednikiem spółki cywilnej po stronie spółek handlowych. Główna różnica między spółką cywilną a jawną polega na subsydi...

Spółka komandytowa - Komandytariusz

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Spółka komandytowa Definicja i istota spółki Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowi ą zania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (

Spółka komandytowo-akcyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Spółka komandytowo-akcyjna Definicja i istota spółki Jest to spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowi ą zania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (

Spółka partnerska - Wolny zawód

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Spółka partnerska Definicja i istota spółki Spółka partnerska jest spółką osobową, którą mogą utworzyć wspólnicy (zwani partnerami), wykonujący wolny zawód . Spółka taka może być zawiązana, co do zasady, w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rada Nadzorcza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą Definicja i istota spółki Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka wyposażona w osobowość prawną, powstała i działająca zgodnie z przepisami kodeksu handlowego. W odróżnieniu od uprzednio omówionych spółek osobowych, jest to więc osoba prawna...