Spółka akcyjna - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka akcyjna - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - strona 1 Spółka akcyjna - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - strona 2 Spółka akcyjna - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - strona 3

Fragment notatki:

Spółka akcyjna Definicja i istota spółki Spółką akcyjną jest spółka wyposażona w osobowość prawną, powstała i działająca
zgodnie z przepisami kodeksu handlowego o spółce akcyjnej, której cel obejmuje
prowadzenie jakiejkolwiek działalności dopuszczonej przepisami prawa, w tym również
gospodarczej. Spółka posiada kapitał akcyjny, jego wysokość minimalną ustalono na 500.000 zł. Kapitał dzieli się na akcje, które obejmują akcjonariusze w zamian za wkłady. Minimalna
wartość jednej akcji to 1 gr . Wkłady wnoszone na pokrycie akcji mogą mieć charakter
pieniężny lub niepieniężny. Kodeks przewiduje możliwość objęcia akcji pomimo tego, że
wkłady nie zostały wniesione w całości. Wkłady pieniężne muszą być pokryte co najmniej w
¼ przed zarejestrowaniem spółki, wkłady niepieniężne muszą być natomiast pokryte w ciągu
roku od zarejestrowania spółki.
Istnieje możliwość utworzenia spółki przez jedną osobę i funkcjonowania spółki
jednoosobowej, jednak nie mo ż e jej zało ż y ć jednoosobowa spółka z o.o. Powstanie spółki Do powstania spółki akcyjnej wymagane jest spełnienie czterech warunków: 1. zawi ą zanie spółki , które następuje w dwóch etapach:
- podpisanie statutu w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności),
- objęcie akcji przez akcjonariuszy;
od momentu zawiązania spółki powstaje spółka w organizacji; 2. wniesienie wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego ( przynajmniej w
minimalnej wysokości określonej w art. 309 KSH);
3. ustanowienie władz spółki ;
4. wpis do Rejestru ( konstytutywny charakter wpisu - od tego momentu powstaje
właściwa, docelowa spółka wyposażona w osobowość prawną). Organy spółki Zarz ą d. Jest organem powołanym do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej
na zewnątrz. Może być jedno lub wieloosobowy. Do zarządu mogą być wybierane osoby z
grona wspólników ale także spoza tego grona. Członkowie zarządu wybierani i odwoływani
są przez Radę Nadzorczą, chyba że statut stanowi inaczej. Zarząd może być odwołany lub
zawieszony także przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA). W umowach z
członkami Zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą
zgromadzenia.
Zarząd wybierany na kadencje, która nie może trwać dłużej niż pięć lat. Mandaty
członków wygasają z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy ich urzędowania. Mandat wygasa także ze śmiercią
członka Zarządu, wskutek rezygnacji lub wcześniejszego niż upływ kadencji odwołania.


(…)

… zdecyduje się wypłacić zysk akcjonariuszom to jego podział następuje
w stosunku do liczby posiadanych akcji lub w stosunku do dokonanych wpłat na akcje, jeżeli
akcje nie zostały jeszcze opłacone (art. 347 § 2). Statut może przewidywać istnienie akcji
uprzywilejowanych co do dywidendy.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych zysk nie może zostać wypłacony jeśli
w poprzednich latach spółka osiągnęła straty i nie zostały one jeszcze w całości pokryte.
Dodatkowo w wielu spółkach, już w statucie, dokonane są zapisy nakazujące tworzenie
różnych funduszy rezerwowych lub kapitałów. Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich
odpisów na te kapitały i fundusze możemy mówić o zysku pozostałym do ewentualnego
podziału między akcjonariuszy.
2. Prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji (prawo poboru)
W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego spółki, dotychczasowi akcjonariusze
mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji
(o ile statut lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej). W interesie spółki
WZA, większością 4/5 głosów, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w części
25
lub w całości. Uchwała o wyłączeniu prawa pierwszeństwa musi znajdować się w porządku
obrad WZA (art. 433 § 2).
Istotną cechą prawa poboru jest możliwość zbycia prawa poboru na giełdzie. Jest ono
przedmiotem obrotu giełdowego jako osobny papier. Dotychczasowi właściciele akcji mogą
zatem zrezygnować z objęcia akcji nowej emisji.
3. Prawo do majątku spółki w przypadku jej likwidacji (prawo do kwoty
likwidacyjnej)
Kwota likwidacyjna to nadwyżka czystego majątku spółki po pokryciu…
… akcyjnej co najmniej tydzień przed
odbyciem walnego zgromadzenia. Posiadacze akcji na okaziciela muszą złożyć w spółce
dokumenty akcji również co najmniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem (art. 406 § 1
i 2 KSH).
Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ osobiście lub poprzez przedstawiciela.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału mogą Żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZ…
… tych
przepisów jest obligatoryjne. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub
uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę
likwidatorów, ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów. Jeżeli o likwidacji orzeka sąd,
może on jednocześnie ustanowić likwidatorów. Na wniosek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz