Spółka jawna - Prowadzenie spraw i reprezentacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka jawna - Prowadzenie spraw i reprezentacja - strona 1 Spółka jawna - Prowadzenie spraw i reprezentacja - strona 2

Fragment notatki:

Spółka jawna Definicja i istota spółki Spółk ą jawn ą jest spółka, która prowadzi przedsi ę biorstwo pod własn ą firm ą , a nie jest inn ą spółk ą handlow ą . W zasadzie jest odpowiednikiem spółki cywilnej po stronie
spółek handlowych. Główna różnica między spółką cywilną a jawną polega na subsydiarnej
odpowiedzialności wspólnika i obowiązku ujawnienia w firmie nazwiska lub firmy co
najmniej jednego ze wspólników. Powstanie spółki Dla utworzenia spółki niezbędne jest zawarcie umowy w formie pisemnej oraz wpisanie jej do Rejestru Przedsi ę biorców . Treść umowy określona jest w art. 25 KSH.
Forma pisemna umowy jest tu zastrzeżona pod rygorem nieważności, nie ma więc możliwości
zawarcia jej w formie ustnej. Wpis do rejestru ma natomiast charakter konstytutywny -
spółka powstaje w momencie dokonania wpisu.
Kwestia wkładów jakie wspólnicy wnoszą do spółki uregulowana jest podobnie jak w
przypadku spółki cywilnej (art. 48 i 49 KSH). Udział kapitałowy wspólnika w spółce
odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Prowadzenie spraw i reprezentacja Kwestia prowadzenia spraw spółki została uregulowana w KSH w podobny sposób
w jaki reguluje to zagadnienie KC w odniesieniu do spółki cywilnej. Pamiętać jednak należy,
że przepisy KSH regulujące prowadzenie spraw spółki (art.37-47) mają charakter
dyspozytywny, tzn. że obowiązują jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
7 Prawo do reprezentowania spółki przyznane zostało każdemu ze wspólników i
dotyczy ono wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa tego nie można
ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Umowa spółki może jednak przewidywać, że
wspólnik będzie pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że będzie uprawniony do jej
reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Można również
pozbawić wspólnika prawa do reprezentacji na drodze prawomocnego orzeczenia sądu. Może
to nastąpić jedynie z ważnych powodów. Odpowiedzialno ść za zobowi ą zania Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej bez ograniczenia, całym swoim maj ą tkiem i solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem
tego, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy,
gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna ( subsydiarny charakter odpowiedzialno ś ci ). Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań
powstałych przed wpisem do rejestru. W przypadku takich zobowiązań, wierzyciel może od
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz