Spółka jawna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka jawna-opracowanie - strona 1 Spółka jawna-opracowanie - strona 2 Spółka jawna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA JAWNA 1. art.22 - definicja spółki jawnej - to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Pojawia się pojęcie - prowadzi przedsiębiorstwo - na gruncie prawa handlowego wyróżniamy kilka definicji przedsiębiorstwa:
w znaczeniu przedmiotowym - art.55 1 KC,
jako pewien rodzaj działalności, które jest nastawione na osiąganie korzyści i jest to działalność mająca charakter zorganizowany i stały. Najczęściej działalność ta będzie wykonywana o przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. Kwestią sporną w doktrynie jest to, czy ta działalność musi mieć charakter zarobkowy,
w znaczeniu podmiotowym - przedsiębiorstwo traktowane jako podmiot - na gruncie naszego systemu prawnego występuje jedynie przedsiębiorstwo państwowe. W obrocie występuje zawsze przedsiębiorca.
Przedsiębiorstwo na gruncie art.22 KSH musi być rozumiane w znaczeniu funkcjonalnym, czyli jako rodzaj wykonywanej działalności. Niedopuszczalne jest zakładanie spółek jawnych, okazjonalnych! 2. Odpowiedzialność - za zobowiązania spółki odpowiada spółka, jako odrębny od wspólników podmiot, jak również za zobowiązania odpowiadają wspólnicy. Odpowiedzialność wspólników jest osobista, solidarna, nieograniczona ale subsydiarna (art.31 KSH). Subsydiarność jest jednak ograniczona tylko do fazy postępowania egzekucyjnego. Solidarność zachodzi pomiędzy spółką i wspólnikami. 3. Powstanie spółki, założenie spółki - II sposoby: a) pierwotny - podstawą do założenia spółki jest zawarcie umowy. Umowa spółki winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem ). Elementy przedmiotowo istotne umowy spółki : art.3 - cel oraz oznaczenie sposoby współdziałania , które co najmniej musi polegać na wniesieniu do spółki wkładu. We wszystkich spółkach handlowych, każdy wspólnik musi zobowiązać się do wniesienia wkładu (różnica do s.c.), art.25 - minimalna treść umowy spółki: firmę i siedzibę spółki - zgodnie z art.24 firma spółki jawnej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników, a jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna lub ułomna osoba prawna - firmę lub nazwę (może zawierać firmę, nazwisko lub nazwę jednego ze wspólników i dodatek spółka jawna). W umowie spółki konieczne jest podanie firmy spółki w pełnym brzmieniu z dodatkiem spółka jawna (nie możemy napisać sp.j., gdyż kodeks dopuszcza używanie takiego skrótu w obrocie). O ile KC w przypadku firmy osób fiz. stanowi, iż mamy podawać imię i nazwisko, KSH ogranicza się tylko do nazwiska. Imię będzie konieczne wtedy, gdyby poprzez brak podania imienia moglibyśmy naruszyć zasadę wyłączności firmy, wynikająca z KC.

(…)

…, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę (w s.c. niepowetowana strata). Poważna szkoda obejmuje nie tylko szkodę rzeczywistą (damnum emergens) ale także spodziewane korzyści (lucrum cessans). Jest to pojęcie szersze niż na gruncie przepisów o spółce cywilnej.
art.41 dot. ustanowienie prokury - przepis ten ma charakter dyspozytywny i stanowi, że decyzje o prokurze podejmują wszyscy wspólnicy…
klauzulę wykonalności na spółkę. Kieruje egzekucję do majątku spółki. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to na podstawie wyroku wydanego przeciwko spółce, wierzyciel może uzyskać klauzulę wykonalności na wspólników, pomimo, iż wspólnicy nie są wymienieni jako pozwani (art.7781 KPC). Na podstawie tej klauzuli wierzyciel będzie mógł podjąć egzekucję z majątku osobistego wspólników…
… wykonalności na taki wyrok, ale wierzyciel nie będzie mógł egzekwować z majątku osobistego wspólnika, tak długo, jak nie wykaże że egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna, albo jest oczywiste, że będzie bezskuteczna. Trzeba pamiętać, iż wyrokowi przeciwko wspólnikom nie można nadać klauzuli wykonalności przeciwko spółce (nie ma tej odwrotnej zależności!). Najkorzystniej zatem jest pozwać jednocześnie spółkę oraz wszystkich wspólników, gdyż:
- mamy wymienionych wspólników w wyroku, - nie wpłynie w żadnym stopniu na uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko nim to, że w międzyczasie przestaną być wspólnikami spółki. Trzeba pamiętać, iż art.7781 KPC pozwala na wydanie klauzuli wykonalności wyrokowi przeciwko spółce na wspólników ale tych którzy są wspólnikami w momencie nadawania klauzuli wykonalności…
… na ewentualną odp. wspólników za zobowiązania spółki.
Udział w stratach decyduje o rozmiarze roszczeń regresowych, jakie przysługują wspólnikowi w stosunku do pozostałych wspólników. Np. jeśli wspólnik jest zwolniony całkowicie od udziału w stratach to będzie mu przysługiwało prawo do żądania zwrotu wszystkiego co świadczył wierzycielowi. 11. Odsetki - w sp. jawnej wyraźnie przepis stanowi, że od udziału…
… wspólnika i przysługuje mu tytuł do zajęcia praw przysługujących na wypadek ustąpienia ze spółki)
rozliczenie takie następuje również z syndykiem masy upadłości, jeśli spółka ma kontynuować działalność, a jeden ze wspólników upadł,
rozliczenie ze spadkobiercami, jeżeli spółka będzie kontynuowała działalność, pomimo śmierci jednego ze wspólników.
Do rozliczenia bierzemy pod uwagę wartość udziału…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz