Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rada Nadzorcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rada Nadzorcza - strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rada Nadzorcza - strona 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rada Nadzorcza - strona 3

Fragment notatki:

Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą Definicja i istota spółki Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka wyposażona w osobowość
prawną, powstała i działająca zgodnie z przepisami kodeksu handlowego. W odróżnieniu od
uprzednio omówionych spółek osobowych, jest to więc osoba prawna w pełnym tego słowa
znaczeniu. Spółka musi posiadać kapitał zakładowy, którego minimalną wysokość
ustawodawca ustalił na pułapie 50.000 zł. Kapitał ten dzieli się na udziały, które obejmują
wspólnicy. Minimalna wartość udziału to 50 zł. Na pokrycie udziałów wspólnicy zobowiązani są wnieść wkłady, których suma
stanowi majątkowe pokrycie kapitału zakładowego. Wkłady te mog ą mie ć form ę :
- pieniężną
- niepieniężną (aporty). Aportem może być np. prawo własności lub użytkowanie rzeczy ruchomych,
nieruchomości lub nawet przedsiębiorstwa jako całości, wierzytelności, patenty itp.
Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną osobę i funkcjonować jako spółka
jednoosobowa, tyle tylko, że nie mo ż e jej zało ż y ć inna jednoosobowa spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe
oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w
obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Powstanie spółki Do powstania spółki wymagane jest spełnienie czterech warunków: 1. Zawarcie umowy spółki , w formie aktu notarialnego pod rygorem
nieważności. Z chwil ą podpisania umowy powstaje spółka w organizacji. Spółka w
organizacji stanowi stadium przejściowe do powstania typowej, docelowej spółki z o.o. Nie
posiada ona jeszcze osobowości prawnej, ale może już we własnym imieniu nabywać prawa,
w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być
pozywana. Umożliwia to spółce podjęcie pierwszych działań (chociażby organizacyjnych) w
oczekiwaniu na spełnienie pozostałych warunków.
2. Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału
zakładowego.
17
3. Ustanowienie władz spółki . W każdej sytuacji należy ustanowić zarząd
spółki. W sytuacji w której wymaga tego ustawa lub umowa spółki należy również powołać
Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną.
4. Wpis do Rejestru . Ma on charakter konstytutywny. Z chwilą dokonania
wpisu, spółka w organizacji nabywa osobowość prawną i przekształca się w spółkę z o.o.

(…)

… obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Te dwa
uprawnienia umowa spółki może przyznać wspólnikom reprezentującym mniej niż jedną
dziesiątą kapitału zakładowego. Jeżeli mimo zgłoszonego Żądania zarząd nie zwoła takiego
zgromadzenia prawo zwołania przysługuje Żądającym wspólnikom
8. Czynne i bierne prawo wyborcze do zarządu,
9. Prawo wystąpienia w dowolnym czasie ze spółki bez potrzeby zgody…
… Nadzorczej zostały określone bardzo szeroko - ma ona prowadzić
stały nadzór nad działalnością spółki, we wszystkich aspektach jej działalności. Rada bada m
18
in. sprawozdania finansowe oraz opiniuje wnioski zarządu podlegające rozpatrzeniu przez
zgromadzenie wspólników.
Komisja rewizyjna ma znacznie węższy zakres działania. Należy do niej ocena
rocznych sprawozdań z działalności spółki i sprawozdań finansowych, a także wniosków
zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
Zgromadzenie wspólników. Wyróżnić można dwa rodzaje zgromadzeń: zwyczajne i
nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne odbywają się po zakończeniu roku obrotowego.
Przedmiotem takiego zgromadzenia są przede wszystkim: zatwierdzenie sprawozdania
zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, podział…

niektórzy pracownicy spółki (np. kierownik oddziału, główny księgowy, radca prawny) ani
członkowie zarządu. Członkowie wybierani są na okres kadencji, która wynosi jeden rok lub
więcej jeśli umowa tak przewiduje. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania
Mogą być również odwołani w każdej chwili.
Kompetencje Rady…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz