Spółka komandytowo-akcyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowo-akcyjna  - strona 1 Spółka komandytowo-akcyjna  - strona 2 Spółka komandytowo-akcyjna  - strona 3

Fragment notatki:

Spółka komandytowo-akcyjna Definicja i istota spółki Jest to spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną
firmą, w której wobec wierzycieli za zobowi ą zania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka ta jest podobna do spółki komandytowej, ale wykazuje też pewne
podobieństwa do spółki akcyjnej. Z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że w miejsce
komandytariuszy wchodzą tu akcjonariusze obejmujący akcje. Ich rola w spółce jest jeszcze
mniejsza niż komandytariuszy w spółce komandytowej.
Spółka ta przeznaczona jest raczej do wykonywania działalności w większym
rozmiarze - musi mieć bowiem minimalny kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 50 000 zł (co najmniej tyle wspólnicy muszą wnieść do spółki - w postaci pieniędzy lub innych
wkładów, by mogła ona zacząć działać).
Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku
komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo - akcyjna”.
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.” Jeżeli komplementariuszem jest
osoba prawna, firma spółki komandytowo - akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy
(nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nie
wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.
Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Podobieństwa do spółki komandytowej i akcyjnej znajdują odzwierciedlenie w
odpowiednim stosowaniu przepisów - do stosunku prawnego komplementariuszy zarówno
pomiędzy sobą jak i wobec akcjonariuszy i osób trzecich, a także do wkładów tychże
wspólników stosuje się przepisy o spółce komandytowej, a w pozostałych sprawach przepisy
o spółce akcyjnej. Powstanie spółki Aktem, który reguluje wewnętrzne stosunki w spółce, jest statut, a nie umowa spółki
jak w pozostałych spółkach osobowych. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki.
Powinni go podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Musi on zostać sporządzony
w formie aktu notarialnego. Akt założycielski nie może przyjąć formy umowy, ponieważ
14
akcjonariusze będą obejmowali akcje i przystępowali do spółki już po utworzeniu statutu.
Może ich być przy tym wielu, więc jeżeli utrzymałoby się formę umowy, przy przystąpieniu


(…)


nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Komplementariusz albo jego
pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej. Do kompetencji Rady należy przede
wszystkim stały nadzór nad działalnością spółki, badanie sprawozdań finansowych,
15
opiniowanie wniosków podlegających rozpatrzeniu przez zgromadzenie wspólników. Rada
Nadzorcza może rownież wytoczyć, w imieniu spółki, powództwo o odszkodowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz