Prawo cywilne - strona 57

Brak zgodności między wolą a jej oświadczeniem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945

KONCEPCJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU BRAKU ZGODNOŚCI MIĘDZY WOLĄ A JEJ OŚWIADCZENIEM: teoria woli - powstała w połowie XIX w.; w razie niezgodności między treścią przeżycia wewnętrznego a jego zewnętrznym wyrazem, zawsze można było uznać czynność prawną za nieważną i to w oparciu o instytucję wad w ośw...

Konsumenci i przedsiębiorcy - Firma

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

KONSUMENCI I PRZEDSIĘBIORCY 1. KONSUMENCI (art. 22 1 KC) „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. W podstawowej mierze te czynności prawne mają charakter umowy, a więc dwustronny. Konsument jest po...

Majątki i mienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

MAJĄTEK I MIENIE MAJĄTEK Jest to ogół praw i obowiązków majątkowych danego podmiotu prawa cywilnego, ogół aktywów i pasywów. Każda osoba fizyczna lub prawna ma tylko jeden majątek. SUKCESJA UNIWERSALNA ma miejsce wówczas, gdy majątek jest traktowany nie jako suma poszczególnych praw i obowiązków, ...

Nabywanie praw podmiotowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1330

NABYWANIE PRAW PODMIOTOWYCH SPOSOBY NABYCIA PRAW PODMIOTOWYCH: nabycie pochodne i pierwotne , nabycie translatywne i konstytutywne , NABYCIE POCHODNE - nabywca uzyskuje prawo podmiotowe od innej osoby , która na niego to prawo przenosi...

Negocjacje - aukcja i przetarg

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

NEGOCJACJE Podpisanie umowy w drodze negocjacji następuje w dwu etapach: pertraktacji (rokowań, negocjacji), sformułowanie treści umowy i podpisanie jej. Pojęcie negocjacji odnosi się do wzajemnego oddziaływania stron na siebie, skierowanego do zawarcia umowy. W pierwszym etapie strony prowadzą ...

Definicja prawa podmiotowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

DEFINICJA PRAWA PODMIOTOWEGO Przez prawo podmiotowe najczęściej rozumie się przyznaną i zabezpieczoną przez normę prawną oraz wynikającą z danego stosunku cywilnoprawnego pewną sferę możliwości postępowania w określony sposób. Prawo podmiotowe służy w prawie cywilnym do opisania sytuacji prawnej j...

Ochrona praw podmiotowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1876

OCHRONA PRAW PODMIOTOWYCH: ochrona sądowa , pomoc własna . OCHRONA SĄDOWA Sprawy cywilne są rozpatrywane przez sądy powszechne, o ile nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz przez Sąd Najwyższy. Ochrona praw cywilnych może być realizowana w dwóch trybach: procesowym , nieprocesowym . P...

Pełnomocnictwo - rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, pełnomocnik nie musi więc składać oświadczenia o przyjęciu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może wynikać z pewnego stosunku prawnego istniejącego pomiędzy mocodawcą a pełnomocniki...

Pożytki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

POŻYTKI Pożytki obejmują jakieś dochody z rzeczy lub prawa. Polski system prawny wyróżnia trzy typy pożytków: pożytki naturalne rzeczy , pożytki cywilne rzeczy , pożytki prawa . POŻYTKAMI NATURALNYMI RZECZY są takie jej płody i inne odłączone od niej części składowe, jakie wg zasad prawidłowej gos...

Pojęcie osoby prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 938

POJĘCIE OSOBY PRAWNEJ OSOBĄ PRAWNĄ jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego. Jest ona tworem sztucznym, powołanym przez człowieka. Każda osoba prawna, na wzór osób fizycznych, wyposażona jest w zdo...