Definicja prawa podmiotowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja prawa podmiotowego - strona 1 Definicja prawa podmiotowego - strona 2

Fragment notatki:

DEFINICJA PRAWA PODMIOTOWEGO Przez prawo podmiotowe najczęściej rozumie się przyznaną i zabezpieczoną przez normę prawną oraz wynikającą z danego stosunku cywilnoprawnego pewną sferę możliwości postępowania w określony sposób.
Prawo podmiotowe służy w prawie cywilnym do opisania sytuacji prawnej jednego podmiotu względem innego lub innych podmiotów prawa, jest więc zawsze elementem treści stosunku cywilnoprawnego.
Prawo podmiotowe wyznaczone jest normami prawnymi , które przyznają oraz zabezpieczają jego realizację. Sfera możliwości postępowania w określony sposób oznacza, że prawo podmiotowe istnieje zarówno wtedy, gdy zostaną podjęte działania stanowiące realizację tego prawa jak i wtedy, gdy żadne działanie przez uprawnione podmioty nie zostało podjęte. Prawo podmiotowe służy ochronie interesów podmiotów prawa cywilnego. Nie ma prawa podmiotowego ten, komu przysługują kompetencje do działania wyłącznie w cudzym interesie , Przykład: pełnomocnik, kurator, opiekun, wykonawca testamentu.
Prawo podmiotowe może przysługiwać osobom niezdolnym do podejmowania jakichkolwiek świadomych decyzji, Przykład: dzieciom, osobom niedorozwiniętym lub chorym psychicznie.
W ich imieniu wykonują prawa podmiotowe przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie).
3. NORMATYWNA POSTAĆ PRAW PODMIOTOWYCH - w zależności od sposobu oznaczania przez normę prawną dopuszczalności możliwości postępowania wyróżniamy:
prawa podmiotowe bezpośrednie , roszczenia ,
prawa podmiotowe kształtujące .
PRAWA PODMIOTOWE BEZPOŚREDNIE umożliwiają podmiotowi uprawnionemu wykonywanie przysługujących mu praw w sposób BEZPOŚREDNI, tzn. z wyłączeniem udziału innych osób. W konsekwencji na tych innych osobach ciąży obowiązek takiego zachowania się, które nie wkracza w sferę działania dla tego podmiotu zastrzeżoną.
Do klasycznych praw podmiotowych bezpośrednich zaliczamy:
prawa osobiste,
prawo własności i inne prawa rzeczowe,
część praw wynikających z norm prawa rodzinnego (chodzi o dobra niematerialne).
Przez ROSZCZENIE rozumie się uprawnienie, polegające na tym, że jakaś indywidualnie oznaczona osoba ma obowiązek wykonać świadczenie na rzecz uprawnionego, a więc że uprawniony może żądać, aby zachowała się ona w ściśle określony sposób. Przykład: roszczenia, które wynikają z umów, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia alimentacyjne, roszczenia alimentacyjno-rentowe.
Zaspokojenie dochodzonego roszczenia następuje z chwilą spełnienia świadczenia.


(…)

….
PRAWA PODMIOTOWE KSZTAŁTUJĄCE polegają na tym, że uprawniony może poprzez własne działanie (niezależnie od działania drugiej strony stosunku prawnego) doprowadzić do powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Od prawa kształtującego należy odróżnić pojęcie uprawnienia kształtującego, które jest decyzją uprawnionego podmiotu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz