Postępowanie cywilne - strona 57

Wzór-Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH   Nr (nadaje urzędnik Biura GIODO)   Część A. Wniosek   Wnoszę o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie: do Rejestru Zbio...

Wzór-Żądanie wyłączenia spod egzekucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Żądanie wyłączenia spod egzekucji Żądam wyłączenia spod egzekucji przeprowadzonej przez poborcę skarbowego Jana Probusa na ruchomościach Adama Barana pozycji 1-10 protokołu zajęcia z dnia 9.10.2000 r. stanowiących moją własność.To, że pod jednym dachem przebywają różne osoby nie daje prawa poborc...

Umowa komisu, przewozu i spedycji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

UMOWA KOMISU UMOWA PRZEWOZU UMOWA SPEDYCJI przyjmujący zlecenie (komisant) dający zlecenie (komitent) przewoźnik OSOBA/WYSYŁAJĄCY Spedytor Dający zlecenie przyjmujący zlecenie (k...

Sprawa naruszenia posiadania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA Stosownie do art. 344 k.c. - przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie je...

Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI Cechy: postępowanie obligatoryjne. Zakres zastosowania (art. 453 K.p.c.): o ustalenie ojcostwa (także ustalenie macierzyństwa); o zaprzeczenie pochodzenia dziecka (kilka przypadków:...

Wyrok cześciowy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

WYROK CZĘŚCIOWY Sąd wyda wyrok częściowy, gdy w chwili orzekania do rozstrzygnięcia wyjaśniona została tylko część roszczenia albo też niektóre z żądań pozwu lub tylko powództwo główne albo tylko powództwo wzajemne. Wyrok częściowy jest wyrokiem samoistnym, podlegającym zaskarżeniu na zasadach ogól...

Wyrok uzupełniający.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2499

WYROK UZUPEŁNIAJĄCY Wiąże się z instytucją rektyfikacji orzeczeń i obejmuje: uzupełnienie; sprostowanie; wykładnię wyroku. Wyrok uzupełniający (rektyfikacyjny) sąd wydaje na wniosek strony, wówczas gdy nie orzekł: całości żądania; w sprawie, w której zakres orzekania nie zależy od treści żąda...

Wyrok wstępny.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

WYROK WSTĘPNY Uwzględnia powództwo co do zasady. Sąd może wydać wyrok wstępny tylko wówczas, gdy uznaje roszczenie za usprawiedliwione co do spornej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania może zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. W razie zarządzenia dalszej rozprawy wyrok co do...

Zapis na sąd polubowny.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY umowa o charakterze materialnym, przedprocesowa, jest zarzutem procesowym jeśli przed sądem państwa są uwzględni go tylko na zarzut strony lub uczestnika postępowania nieprocesowego zgłoszony i należycie u...

Zaprzeczenie i zarzuty.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

ZAPRZECZENIE I ZARZUTY ZAPRZECZENIE Może polegać na zwykłej negacji albo twierdzenia o sprzecznej treści z twierdzeniem strony przeciwnej (zaprzeczenie umotywowane) Może dotyczyć twierdzeń strony przeciwnej, innego podmiotu procesu lub innych okoliczności faktycznych W sposób wyraźny lub dorozumia...