Pojęcie osoby prawnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie osoby prawnej - strona 1 Pojęcie osoby prawnej - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE OSOBY PRAWNEJ OSOBĄ PRAWNĄ jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego. Jest ona tworem sztucznym, powołanym przez człowieka.
Każda osoba prawna, na wzór osób fizycznych, wyposażona jest w zdolność prawną ; może mieć własne prawa i obowiązki, które nabywa i zbywa we własnym imieniu. Ma zatem odrębny od innych osób prawnych albo fizycznych majątek , którym odpowiada za niewykonanie zobowiązań.
2. POWSTANIE OSOBY PRAWNEJ Wyróżnia się trzy sposoby powstania osoby prawne: system aktów organów państwa , gdzie akt władzy państwowej (ustawa, decyzja, rozporządzenie) kreuje osobę prawną, np.: Narodowy Bank Polski, Polska Akademia Nauk, szkoły wyższe, system koncesyjny , który dopuszcza powstanie osoby prawnej z inicjatywy jej założycieli, lecz z zastrzeżeniem zezwolenia organu państwowego, system normatywny , polega na tylko ogólnym określeniu przesłanek wymaganych do powstania osoby prawnej, np.: spółki, spółdzielnie, partie polityczne, związki zawodowe.
Powstanie osoby prawnej łączy się z uzyskanie przez nią osobowości prawnej . Z mocy przepisów Kodeksu osobowość prawną zyskał tylko Skarb Państwa; o uzyskaniu osobowości prawnej przez pozostałe osoby prawne decyduje:
przepis szczególny kreujący osobę prawną,
chwila wpisania do właściwego rejestru; dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej właściwy jest Krajowy Rejestr Sądowy ,
chwila zgłoszenia do ewidencji, np. partia polityczna uzyskuje osobowość prawną z chwilą zgłoszenia jej do ewidencji prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Warszawie;
chwila uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.
Domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe.
NAZWA OSOBY PRAWNEJ Osobę prawną indywidualizuje w obrocie cywilnoprawnym jej nazwa , która pełni analogiczną funkcję do imienia i nazwiska osoby fizycznej. Zazwyczaj z samej nazwy osoby prawnej wynika jej charakter prawny,
Przykład: spółka akcyjna i spółka z o.o. w swojej nazwie muszą wskazywać na charakter spółki.
SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ Siedzibą osoby prawnej jest z zasady miejscowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający, chyba że ustawa lub statut osoby prawnej ustala siedzibę w inny sposób. Siedziba to tylko miejscowość , a nie adres lokalu.
ORGANY OSOBY PRAWNEJ Osoba prawna działa przez swoje organy. Polski ustawodawca przyjął tzw.

(…)

… swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Nie jest powoływany kurator, gdy w postępowaniu upadłościowym ustanowiony został syndyk, który reprezentuje upadłego.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz