Ochrona praw podmiotowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona praw podmiotowych - strona 1 Ochrona praw podmiotowych - strona 2 Ochrona praw podmiotowych - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA PRAW PODMIOTOWYCH: ochrona sądowa , pomoc własna .
OCHRONA SĄDOWA
Sprawy cywilne są rozpatrywane przez sądy powszechne, o ile nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz przez Sąd Najwyższy. Ochrona praw cywilnych może być realizowana w dwóch trybach: procesowym , nieprocesowym . POSTĘPOWANIE PROCESOWE. Występują w nim dwie przeciwstawne strony, których interesy są sprzeczne co do zasady; wszczynane jest na żądanie zainteresowanej strony, tzw. powództwo .
POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE. Występują w nim uczestnicy postępowania, a ich liczba zależy od ilości osób zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy; ich interesy nie muszą być przeciwstawne. Wszczynane jest bądź na wniosek , bądź z urzędu.
Z żądaniem wszczęcia postępowania może wystąpić również np. prokurator czy Rzecznik Praw Obywatelskich.
Osoba, która żąda wszczęcia postępowania sądowego nazywana jest powodem , natomiast osoba, przeciwko której kierowane jest żądanie nazywana jest pozwanym .
Wyróżnia się trzy rodzaje powództw: o świadczenie - powód domaga się zasądzenia określonego świadczenia, np. wydania rzeczy, o ustalenie - powód żąda ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa albo stosunku prawnego, np. powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa, o ustalenie ojcostwa, o ukształtowanie prawa albo stosunku prawnego - powód żąda, aby przez wyrok sądowy doszło do powstania nowego stanu prawnego, albo też do zmiany stanu istniejącego, np. powództwo o rozwód, o unieważnienie małżeństwa. Powód musi udowodnić fakty, które tworzą jego prawo, natomiast pozwany powinien udowodnić te fakty, w wyniku których prawo powoda nie powstało lub zostało zniweczone. Wynika to z ogólnej zasady, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.
Przykład: wierzyciel żądając zwrotu długu musi udowodnić jego istnienie.
Powód może się bronić przez podniesienie tzw. zarzutów .
ZARZUT może mieć charakter trwały , wtedy niweczy zaskarżalność i egzekwowalność roszczenia, Przykład: dłużnik podnosi, iż roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu,
lub przejściowy , wtedy zawiesza zaskarżalność i egzekwowalność roszczenia,
Przykład: dłużnik podnosi, że nie upłynął jeszcze termin zapłaty długu. Toczące się przed sądem postępowanie kończy się wydaniem przez sąd orzeczenia:
w postępowaniu procesowym jest to wyrok ,
w postępowaniu nieprocesowym jest to

(…)

….
W ramach samoobrony wyróżnia się dwie instytucje:
obronę konieczną,
stan wyższej konieczności.
OBRONA KONIECZNA polega na odparciu bezpośredniego i bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro własne. Działanie w ramach obrony koniecznej powoduje brak odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną napastnikowi. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej i wyrządzeniu w ten sposób szkody - broniący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz