Prawo cywilne - strona 55

Niedozwolone postanowienia umowne, umowy a trzecie osoby

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE - art. 385 1 - 385 3 Są to klauzule, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy - art. 385 1 § 1 Znajdują zastosowanie przy umowach konsumenckich...

Niemożliwość świadczenia, zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA niemożliwość świadczenia - wg koncepcji obiektywnej, kładzie nacisk na okoliczności uniemożliwiające każdemu wykonanie świadczenia, uwaga koncentruje się na samym świadczeniu, jakie ma być spełnione; 1) za niemożliwe należy uznać...

Odpowiedzialność deliktowa i za czyny własne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (O. DELIKTOWA) - art. 415 - 449 Odpowiedzialność deliktowa ( ex delicto ) - jest to czyn niedozwolony, który znamionuje zachowanie się podmiotu prawa cywilnego sprzeczne z zasadami porządku prawnego; Bezpra...

Odpowiedzialność kontraktowa i ochrona wierzyciela

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA I JEJ PRZESŁANKI Odpowiedzialność kontraktowa ( ex contracto ) - jest to odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie zobowiązania przez dłużnika - art....

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Odpowiedzialność odszkodowawcza - polega na tym, że jeżeli uszczerbek powstał w zawiązku z faktami wskazanymi w systemie prawnym, to norma prawna przerzuca obowiązek naprawienia szkody innemu podmiotowi niż poszkodowany. W ...

Odpowiedzialnośc władzy publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ SP odpowiada, jeżeli szkodę wyrządził funkcjonariusz państwowy. Pojęcie to obejmuje : pracowników organów władzy państwowej, sędziów, prokuratorów i żołnierzy sił zbrojnych osoby powołane w drodze wyboru do org...

Odpowiedzialność za czyny cudze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE 1) Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru Zawiniony czyn człowieka może także polegać na tym, że nie dopełnił on ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad inną osoba, która w następstwie wyrządziła komuś krzywdę. W prz...

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY - art. 449 1 - 449 11 produkt - rzecz ruchoma, nawet połączona z inną rzeczą stając się częścią składową, a także zwierzęta i energia elektryczna - art. 449 1 § 2 produkt niebezpieczny - pr...

Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZWIERZĘTA I RZECZY 1) Odpowiedzialność za zwierzęta - art. 431 Odpowiedzialność ponosi t en, kto je chowa lub się nimi posługuje ; zwierzę chowa ten , kto przez dłuższy czas sprawuje nad nim piecze dla własnych celów, dostrzegając mu s...

Szkoda na osobie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. SZKODA NA OSOBIE Szkoda na osobie - obejmuje uszczerbki w ej jak i niemajątkowej = krzywda ; są one w szczególny sposób związane z człowiekiem także nienarodzonym; roszczenia powstałe z tych szkód są niezbywalne - art. 449; ynikające z uszkodzenia ciała, ...