Szkoda na osobie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoda na osobie - strona 1 Szkoda na osobie - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
SZKODA NA OSOBIE Szkoda na osobie - obejmuje uszczerbki w ej jak i niemajątkowej = krzywda ; są one w szczególny sposób związane z człowiekiem także nienarodzonym; roszczenia powstałe z tych szkód są niezbywalne - art. 449; ynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia, a także naruszenia innych dóbr osobistych człowieka - art. 23 ; uszczerbki te mogą przybiera postać szkody majątkow Wyrokiem z 17.12.2004 r. SN stwierdził , że nienależyte wykonania umowy może stanowić jednocześnie czyn niedozwolony i powodować konieczność zasądzenia odszkodowania rekompensującego straty materialne, jak i zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne (szczególnie przypadki zwiane ze świadczeniem usług medycznych);
1) Majątkowe szkody na osobie: uszkodzenie ciała (naruszenie integralności fizycznej człowieka) lub wywołanie rozstroju zdrowia (zakłócenie funkcjonowania organizmu człowieka) - mogą wystąpić jednocześnie, poszkodowanemu przysługuje:
odszkodowanie za pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów, w szczególności kosztów leczenia - art. 444 § 1 - roszczenie o wyrównanie wydatków przysługuje poszkodowanemu dopiero wtedy, gdy je poniósł, z wyłączeniem sumy na koszty leczenia lub przygotowania inwalidy do innego zawodu (wyłożenie z góry)
renta dla wyrównania szkód trwałych - art. 444 § 2 ; przysługuje w razie:
całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej - w przypadku częściowej utraty zdolności do pracy, wysokość renty powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie poszkodowany przypuszczalnie osiągnąłby w okresie objętym rentą gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a zarobkami jakie mógłby rzeczywiście osiągać, przy czym wymagane jest od poszkodowanego by wykorzystał pozostałą zdolność zarobkową; przy całkowitej utracie zdolności do pracy renta powinna być równa wszystkim prawdopodobnym zarobkom poszkodowanego, jakie uzyskałby gdyby nie wyrządzono mu szkody (osoba która nie miała tej zdolności nie może uzyskać renty)
zwiększenia się jego potrzeb - polega na zapewnieniu opieki, lepszego odżywiania się, pokrycie kosztów przejazdu osoby niepełnosprawnej, itp.; przysługują niezależnie od renty;
zmniejszenia się w przyszłości możliwości zarobkowania - pokrycie szkody majątkowej polegającej na uwzględnieniu okoliczności, że w normalnym toku zdarzeń człowiek z biegiem lat zdobywa wyższe kwalifikacje, a tym samy większe możliwości zarobkowe; sąd może przyznać rentę tymczasową - art. 444 § 3 ; z ważnych powodów na żądanie poszkodowanego sąd może przyznać zamiast renty jednorazowe odszkodowanie - art. 447

(…)

… może przyznać rentę tymczasową - art. 444 § 3; z ważnych powodów na żądanie poszkodowanego sąd może przyznać zamiast renty jednorazowe odszkodowanie - art. 447
śmierć człowieka; roszczenia zmierz jace do naprawienia szkody:
renta dla osób pośrednio poszkodowanych - art. 446 § 2 wymienia tu:
osoby wobec których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny - tzw. renta obligatoryjna
inne bliskie osoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz