Odpowiedzialność kontraktowa i ochrona wierzyciela

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność kontraktowa i ochrona wierzyciela - strona 1 Odpowiedzialność kontraktowa i ochrona wierzyciela - strona 2 Odpowiedzialność kontraktowa i ochrona wierzyciela - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA I JEJ PRZESŁANKI Odpowiedzialność kontraktowa ( ex contracto ) - jest to odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie zobowiązania przez dłużnika - art. 471 - 497 ; przesłanki odpowiedzialności kontraktowej:
zdarzenie, z którym system prawny wiąże czyjąś odpowiedzialność
powstała szkoda
związek przyczynowy między tym zdarzeniem a szkodą
Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje tylko szkody majątkowe ! Zasada odpowiedzialności kontraktowej
W świetle art. 471 KC naruszenie zobowiązania przez dłużnika polega na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania; artykuł ten kreuje odpowiedzialność dłużnika na zasadzie winy (dłużnik odpowiada z reguły za każdą winę).
Na obszarze prawa cywilnego dokonuje się gradacji/stopniowania winy: wina umyślna - najwyższy stopień winy, polega na tym że dłużnik:
chce naruszyć ciążące na nim obowiązki powinnego zachowania ( dolus directus ) przewidując możliwość takiego naruszenia na to się godzi ( dolus eventualis ) wszelkie postacie winy nieumyślnej określa się mianem niedbalstwa - można zarzucić temu, kto nie dochował należytej staranności w sytuacji gdy powinien i zarazem mógł zachować się prawidłowo; w obrębie niedbalstwa wyróżnia się z kolei rażące niedbalstwo - znaczne odchylenie od wzorca należnego zachowania się dłużnika;
Art. 473 - strony same mozgą w umowie rozszerzyć zakres okoliczności, za które dłużnik nie będzie odpowiadał; strony mogą złagodzić odpowiedzialność dłużnika, ale niedopuszczalne jest uchylenie jego odpowiedzialności. Odpowiedzialność za winy może być tylko przypisana osobie poczytalnej! Dłużnik ponosi odpowiedzialność za osoby, którymi posłużył się w celu wykonania zobowiązania, tak jak sam odpowiada za własne działania lub zaniechania - art. 474 ; gdy dłużnik spełnia świadczenie przez inne osoby, za które odpowiada, jego odpowiedzialność względem wierzyciela opiera się na zasadzie ryzyka, aczkolwiek jej przesłanką jest wina innej osoby; nie rozciąga się odpowiedzialności na zasadzie ryzyka na zobowiązania rezultatu , a ogólna zasadę winy ograniczyć tylko do tzw. zobowiązania starannego działania; Na wierzycielu spoczywa ciężar dowodu, co do istotnych dla roszczenia odszkodowawczego okoliczności:
że dłużnik nie wykonał zobowiązania albo wykonał je nienależycie - związane jest domniemanie prawne, że nastąpiło to wskutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność - art. 471; wniosek domniemania zostaje obalony tylko wtedy, gdy wykaże się, że naruszenie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, ale tylko wtedy gdy zostanie ustalona konkretna przyczyna (tzw. przepadek)


(…)

… uznanie czynności dłużnika ze swoim poprzednikiem ze bezskuteczną wobec wierzyciela;
Wierzyciel może żądać uznania czynności prawnej za bezskuteczną względem niego w terminie pięciu lat, licząc od daty dokonania czynności - art. 534 (termin zawity);
2) Orzeczenie względnej bezskuteczności:
wierzyciel uzyskuje uprawnienie do zaspokojenia swojej wierzytelności z przedmiotów należących do osoby trzeciej…
… domniemania zostaje obalony tylko wtedy, gdy wykaże się, że naruszenie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, ale tylko wtedy gdy zostanie ustalona konkretna przyczyna (tzw. przepadek)
że wierzyciel poniósł szkodę majątkową
że między tymi faktami istnieje adekwatny związek przyczynowy
OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA - SKARGA PAULIAŃSKA
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz