Odpowiedzialnośc władzy publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialnośc władzy publicznej - strona 1 Odpowiedzialnośc władzy publicznej - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ SP odpowiada, jeżeli szkodę wyrządził funkcjonariusz państwowy. Pojęcie to obejmuje :
pracowników organów władzy państwowej, sędziów, prokuratorów i żołnierzy sił zbrojnych
osoby powołane w drodze wyboru do organu państwowego (posłowie, ławnicy)
osoby działające „na zlecenie” organów władzy, administracji lub gospodarki w przypadku, gdy odpowiednie przepisy prawne upoważniają organy do zlecenia określonego działania (np. obywatele uczestniczący w zwalczaniu klęsk żywiołowych) art. 417 wskazuje podmioty prawa cywilnego ponoszące odpowiedzialność odszkodowawczą z działania lub z zaniechania, są to:
osoby prawne wykonujące z mocy prawa władzę publiczną, np. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
osoby prawne, którym zlecono wykonanie zadań z zakresu władzy publicznej, na postawie porozumienia - jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedzialność solidarna jednostki zlecającej i działającej na podstawie zlecenia)
Przesłanki odpowiedzialności: czyn niedozwolony - bezpośredni sprawca musi występować w roli wykonawcy władzy publicznej;SP odpowiada tylko wtedy, gdy funkcjonariusze wyrządzili szkodę przy wykonywaniu powierzonych im czynności odpowiedzialność wyłącza się w przypadkach, gdy funkcjonariusza wyrządził szkodę jedynie przy okazji wykonywania powierzonej mu czynności; regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej w art. 417 i n. odnoszą się wyłącznie do działań podlegających na wykonaniu funkcji władzy publicznej (imperium), a nie w sferze gospodarczej; za wyrządzenie szkody przez organy państwowe lub jednostki samorządu terytorialnego w sferze nieobjętej zakresem władzy publicznej odpowiadają one na ogólnych zasadach prawa cywilnego wina - odpowiedzialność podmiotów wykonujących władzę publiczną powstaje w razie ich zachowania się obiektywnie niezgodnie z prawem, nie jest więc wymagalne ustalenie winy w sensie subiektywnym szkoda i związek przyczynowy - ogólne reguły kodeksu cywilnego ( art. 417 - 417 1 nie zawierają takich uregulowań)
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem albo nie wydaniem aktu normatywnego, orzeczenia lub decyzji - art. 417 1 : § 1 - wiąże o dpowiedzialność za wyrządzenie szkody przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą ; przesłanką odpowiedzialności jest niezgodność, którą trzeba ustalić, mamy tu więc szczególny przedsąd (prejudykat) - stwierdza to TK, sąd administracyjny (orzeka o niezgodności norm prawa miejscowego); dopiero po stwierdzeniu w tym postępowaniu niezgodności normy wyrażonej w przepisie prawnym z normą hierarchicznie wyższą poszkodowany może dochodzić przed sądem powszechnym w drodze postępowania cywilnego, naprawienia poniesionej szkody; wymóg ten nie odnosi się do przypadków niezgodności prawa polskiego z prawem wspólnotowym; pozwanym jest tu Skarb Państwa (zastępstwo procesowe - Prokuratoria Generalna), w przypadku prawa miejscowego jednostka samorządu terytorialnego; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz