Odpowiedzialność deliktowa i za czyny własne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność deliktowa i za czyny własne - strona 1 Odpowiedzialność deliktowa i za czyny własne - strona 2 Odpowiedzialność deliktowa i za czyny własne - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (O. DELIKTOWA) - art. 415 - 449 Odpowiedzialność deliktowa ( ex delicto ) - jest to czyn niedozwolony, który znamionuje zachowanie się podmiotu prawa cywilnego sprzeczne z zasadami porządku prawnego;
Bezprawność bezwzględna - naruszenie powinności powszechnych, ciążących na wszystkich członkach społeczeństwa, przesłanka ex delicto Ustawa zalicza do czynów niedozwolonych: zawinione działanie człowieka
innego rodzaju zachowania ludzkie i zdarzenia podlegające pejoratywnej ocenie
Przesłankami odpowiedzialności są: pewne zdarzenie, którym jest czyn niedozwolony
szkoda
związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą
Cechy odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych: osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody (dłużnik) od razu jest zobowiązany do jej naprawienia poszkodowanemu (wierzycielowi) - świadczenie polegające na naprawieniu szody jest świadczeniem pierwotnym
często dłużnik nie jest zidentyfikowany (jak przy ex contractu ) i należy dopiero go poszukiwać spośród nieograniczonego kręgu podmiotów
obowiązek naprawienia szkody powstaje dopiero wtedy, gdy poszkodowany doznał jej w następstwie czynu niedozwolonego
wyłączona jest możliwość umownego modyfikowania ustawowych przesłanek odpowiedzialności deliktowej
Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym - art. 442 Ważne - art. 443! ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYN WŁASNY Oparta jest na zasadzie winy ; wyraźnie wskazuje na to art. 415 , który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”
Nie ma tutaj domniemania winy, trzeba aby osoba poszkodowana udowodniła winę sprawcy.
Winę ma dwa elementy: obiektywny - bezprawność oraz subiektywny - wina w ścisłym tego słowa znaczeniu
Za czyn zawiniony może uchodzić jedynie takie zachowanie się człowieka, które jest zarazem bezprawne, czyli niezgodne z porządkiem prawnym, jak:
naruszenia wyrażonych w przepisach nakazów lub zakazów adresowanych do ogółu
naruszenia zasad współżycia społecznego
Okoliczności, które zwalniają sprawcę deliktu z odpowiedzialności to :
brak wymaganego wieku (osoba do 13 lat) - art. 426 niepoczytalność sprawcy, czyli podmiot który dopuszcza się deliktu, nie zdaje sobie sprawy z tego co czyni. Jednak w pewnych przypadkach należy obciążyć sprawcę deliktu odpowiedzialnością za wyrządzone szkody np. odurzenie alkoholem, narkotykami -

(…)

… wyłączające bezprawność:
obrona konieczna - polega na odparciu bezpośredniego i bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby - art. 423; dobrem zagrożonym może być dobro majątkowe jak i osobiste; nie ma regulacji w zakresie przekroczenia granic obrony koniecznej;
stan wyższej konieczności - znamionuje bezpośrednie zagrożenie dla dowolnego dobra jakiejkolwiek osoby. Źródłem tego zagrożenia…
… z niej żadnej korzyści - art. 441, 422
ze świadomym skorzystaniem z wyrządzonej drugiemu szkody - pojawia się dopiero po wyrządzeniu szkody przez sprawcę; odpowiada wyłącznie za czyn własny; odpowiedzialność opiera się na winie umyślnej; osoba taka odniosła korzyść która jest korzyścią odniesioną prze bezpośredniego sprawcę w następstwie wyrządzenia szkody, np. paserstwo; odpowiada w granicach własnego czynu i w tych granicach jest odpowiedzialność solidarna ze sprawcą bezpośrednim - art. 441
Ciężar dowodu:
zgodnie z art. 6 ciężar dowodu okoliczności wskazanych w art. 415 spoczywa na poszkodowanym; zadnie to ułatwiają mu liczne domniemania faktyczne, co do winy sprawcy czy bezprawności jego postępowania; natomiast sama bezprawność nie może być podmiotem domniemania faktycznego, dlatego ustanowione zostało domniemanie…
… dobro było ważniejsze aniżeli zagrożone
dozwolona samopomoc - jest przewidziana w wyjątkowych zupełnie przypadkach wyraźnie przewidzianych i wskazanych w ustawie - art. 342, 432
zgoda poszkodowanego na działania ingerujące w sferę jego dóbr, w takim zakresie, w jakim poszkodowany może dysponować naruszonymi dobrami
wykonywanie własnych praw podmiotowych;
Współsprawstwo i współodpowiedzialność:
szkoda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz