Odpowiedzialność odszkodowawcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność odszkodowawcza - strona 1 Odpowiedzialność odszkodowawcza - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Odpowiedzialność odszkodowawcza - polega na tym, że jeżeli uszczerbek powstał w zawiązku z faktami wskazanymi w systemie prawnym, to norma prawna przerzuca obowiązek naprawienia szkody innemu podmiotowi niż poszkodowany. W takim przypadku mówimy o odpowiedzialności odszkodowawczej jednego podmiotu za szkodę doznaną przez inny podmiot. Rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej - wskazany prze system prawny zespół reguł określających odpowiedzialność odszkodowawczą):
o dpowiedzialność kontraktowa - ex contracto - nie jest istotne czy o. odszkodowawcza powstała z umowy (jej nienależyte wykonie czy z innego zdarzenia prawnego - art. 471 i n. odpowiedzialność deliktowa - ex delicto - czyny niedozwolone - obowiązek naprawienia szkody jest obowiązkiem pierwotnym, a nie następczym - art. 415 i n. odpowiedzialność gwarancyjno-repartycyjna - wyraża się zwłaszcza w ubezpieczeniach odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przy dozwolonym wykonywaniu funkcji władczej - art. 417 2 Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej: 1) zdarzenie , z którym system prawny łączy na określonych zasadach czyjś obowiązek naprawienia szkody.
Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - reguły, które decydują, komu należy przypisać odpowiedzialność za zdarzenia powodujące szkodę; wyróżnia się tu zasady: zasada winy - ustawodawca chce, żeby odpowiadał winny, czyli osoba, która w sposób umyślny lub w wyniku swojego niedbalstwa narusza zasady porządku życia publicznego; opiera się na etycznym założeniu, że ten, kto swoim zawinionym czynem lub zaniechaniem wyrządził komuś szkodę, powinien ponosić konsekwencje i wyrównać poszkodowanemu doznaną przez niego szkodę - art. 415 i 471 zasada ryzyka - opiera się ona na założeniu, że ten, kto eksploatuje pewne niebezpieczna dla otoczenia urządzenia lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe dla innych osób, chociażby on sam winy nie ponosił; z reguły sięga ona do granic siły wyższej (vis maior); wedle SN siłą wyższą jest zdarzenie:
zewnętrzne (poza urządzeniem)
niemożliwe od przewidzenia
niemożliwe do zapobieżenia zasada słuszności - przypisanie odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotowi ze względu na szczególnie silne motywacje etyczne wskazana w zasadach współżycia społecznego; zasada gwarancyjno-repartycyjna - uzasadnieniem jest współuczestnictwo potencjalnych sprawców szkód lub osób nimi zagrożonych w tworzeniu ogólnego funduszu, z którego wypłaca się odpowiednie odszkodowania, typowy przejaw to ubezpieczenia


(…)

…;
krzywda - uszczerbek typu niemajątkowego, zaś suma pieniężna przeznaczona na złagodzenie tej krzywdy to zadośćuczynienie - art. 445; krzywda i zadośćuczynienie stanowią szczególną postać szkody i odszkodowania
Rodzaje szkody majątkowej:
strata (damnum emergens) - jest to realny uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego, zmniejszenie jego majątku
utracone korzyści (lucrum cessans) - to czego nie osiągnął…
… się za miarodajne dla ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej nie wszystkie skutki faktu stanowiącego podstawę odpowiedzialności, lecz tylko niektóre z nich, a mianowicie następstwa „normalne”; zabieg myślowy dla ustalenia związku przyczynowego:
etap I: test warunku koniecznego (sine qua non) - ustalenie czy szkoda pojawiłaby się gdyby faktu A, stanowiącego podstawę czyjejś odpowiedzialności (np…

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
Odpowiedzialność odszkodowawcza - polega na tym, że jeżeli uszczerbek powstał w zawiązku z faktami wskazanymi w systemie prawnym, to norma prawna przerzuca obowiązek naprawienia szkody innemu podmiotowi niż poszkodowany. W takim przypadku mówimy o odpowiedzialności odszkodowawczej jednego podmiotu za szkodę doznaną przez inny podmiot. Rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej - wskazany prze system prawny zespół reguł określających odpowiedzialność odszkodowawczą):
odpowiedzialność kontraktowa - ex contracto - nie jest istotne czy o. odszkodowawcza powstała z umowy (jej nienależyte wykonie czy z innego zdarzenia prawnego - art. 471 i n.
odpowiedzialność deliktowa - ex delicto - czyny niedozwolone - obowiązek naprawienia szkody jest obowiązkiem pierwotnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz