Świadczenia odszkodowawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia odszkodowawcze - strona 1 Świadczenia odszkodowawcze - strona 2 Świadczenia odszkodowawcze - strona 3

Fragment notatki:


Świadczenia odszkodowawcze Odpowiedzialność odszkodowawcza jednego podmiotu za szkodę doznaną przez inny podmiot powstaje tylko jeżeli ziszczą się określone w systemie prawnym zdarzenia prawne. Zasady odpowiedzialności: Zasada winy- opiera się na założeniu, że ten, kto swoim zawinionym czynem (zaniechaniem) wyrządził komuś szkodę powinien ponosić konsekwencje swego zachowania, wyrównać poszkodowanemu doznaną przez niego szkodę. Zasada ryzyka - mamy z nią do czynienia w przypadku gdy ten, kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenia lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi mu osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe dla tych osób, chociażby sam winy nie ponosi. Zasada słuszności - polega na odejściu od zasady winy i przypisaniu odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotowi ze względu na szczególnie silne motywy etyczne wynikające z zasad współżycia społecznego - ma ona znaczenie marginalne i jest stosowana tylko gdy przepisy wyraźnie na to zezwalają. Rodzaje odpowiedzialności: Odpowiedzialność kontraktowa Odpowiedzialność deliktowa Odszkodowawcza odpowiedzialność kontraktowa Jest to odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje tylko szkody majątkowe . Zgodnie z regułą art. 361 § 2 dłużnik odpowiada zarówno za: a. stratę - wartość utraconego przez wierzyciela świadczenia lub zmniejszona wartość świadczenia, wynikająca z nienależytego jego spełnienia. Mogą to być także wydatki poniesione dla zrekompensowania szkody oraz tzw. szkody następcze, stanowiące rezultat niewłaściwego wykonania zobowiązania - zwłaszcza złej jakości przedmiotu świadczenia b. utracone przez wierzyciela korzyści - przy ich określaniu trzeba mieć na uwadze czy istnieje dostatecznie wysoki stopień prawdopodobieństwa uzyskania spodziewanych korzyści. Jest to np. utrata korzyści z dalszej umowy, jaką zrealizowałby wierzyciel, gdyby dłużnik należycie wykonał swe zobowiązanie Opóźnienie i zwłoka dłużnika Niedotrzymanie przez dłużnika terminu spełnienia świadczenia, czyli opóźnienie, może nastąpić wskutek okoliczności: za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności- opóźnienie za które dłużnik ponosi odpowiedzialność - postać kwalifikowana opóźnienia ( zwłoka dłużnika art.476 k.c). Występuje domniemanie prawne że niewykonanie zobowiązania w terminie, nastąpiło z przyczyn za które odpowiada dłużnik. Oznacza to, że to dłużnik musi wykazać, że nie ponosi on takiej odpowiedzialności.

(…)

…. Elementy szkody majątkowej : - strata (damnum emergens) -zmniejszenie majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia z którym związana jest czyjaś odpowiedzialność (np. koszty remontu sklepu po zalaniu przez sąsiada, koszty znizczonego towaru). - utracone korzyści (lucrum cessans) - majątek poszkodowanego nie wzrósł tak jakby to się stało, gdyby nie nastąpiło zdarzenie z którym złączona jest czyjaś…
… odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotowi ze względu na szczególnie silne motywy etyczne wynikające z zasad współżycia społecznego - ma ona znaczenie marginalne i jest stosowana tylko gdy przepisy wyraźnie na to zezwalają. Rodzaje odpowiedzialności: Odpowiedzialność kontraktowa Odpowiedzialność deliktowa Odszkodowawcza odpowiedzialność kontraktowa Jest to odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie…
… dłużnik. Oznacza to, że to dłużnik musi wykazać, że nie ponosi on takiej odpowiedzialności. Odpowiedzialność deliktowa Delikty to czyny niedozwolone, różne stany faktyczne których zaistnienie powoduje obowiązek naprawienia szkody. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej: a) wina b) związek przyczynowy c) szkoda ad. a) wina czyli subiektywny stosunek sprawcy do czynu który był przedmiotem szkody. Odpowiedzialność można przypisać jedynie wówczas, gdy sprawca dopuścił się czynu bezprawnego, mimo że wiedział o mogących wystąpić negatywnych skutkach i chciał je wywołać lub godził się na to że mogą one powstać (wina umyślna), lub gdy przewidywał, że skutki takie mogą powstać, lecz spodziewał się ich uniknąć lub nie przewidywał tych skutków, ponieważ nie dołożył należytej staranności (wina nieumyślna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz