Prawo cywilne - strona 34

Szkoda na osobie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

SZKODA NA OSOBIE Uwagi wstępne Szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia, a także naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. Uszczerbki te mogą przybierać postać zarówno szkody majątkowej jak i niemajątkowej (krzywdy). Szkody na o...

Prawo cywilne - szkoda - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

SZKODA Pojęcie Odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Charakter taki mają w szczególności nakłady lub wydatki oraz pomniejszenie majątku, w wyniku dokonania czynności prawnej rozporządzającej lub zobowiązują...

Szkody wiązane z poczuciem i urodzeniem dziecka - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

SZKODY ZWIĄZANE Z POCZĘCIEM I URODZENIEM DZIECKA Odpowiedzialność na podstawie art. 446 (na górze 1) KC Chodzi o przypadki, gdy zdarzenie wyrządzające szkodę miało miejsce przed urodzeniem dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się żywe, może domagać się naprawienia szkód majątkowych i niemajątkowych od p...

Termin spełnienia świadczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA O terminie decyduje treść lub właściwość zobowiązania Gdy na tej podstawie nie da się ustalić terminu świadczenia znajduje zastosowanie art. 455 KC wg, którego świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Decyzja należy do wierzyci...

Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435

UMOWA O ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ Pojęcie Nie występuje ona nigdy w obrocie, jako umowa samodzielna, ale stanowi zawsze dodatek, zależnie modyfikujące albo jakąś inną umowę, albo stosunek obligacyjny powstały z innego zdarzenia prawnego. Zobowiązanie dłużnika, że będzie świadczył na rze...

Umowa o świadczenie przez osobę trzecią - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ Pojęcie Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zachowa się w określony sposób, to nie wynikają stad dla niej żadne skutki prawne. Powstają one między stronami takiej umowy i tę kwestie reguluje art. 391 KC. Przepis ten ma na względzie umowę, której j...

Umowa o zwolnienie dłużnika - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

UMOWA O ZWOLENIENIE DŁUŻNIKA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄOD OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA Jeżeli osoba trzecia zobowiąże się wobec dłużnika, że zwolni go od obowiązku świadczenia na rzecz jego wierzyciela, to wierzyciel zachowuje nadal swoją wierzytelność wobec dłużnika. Osoba trzecia ponosi wówczas odpowiedzialnoś...

Umowa przedwstępna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

UMOWA PRZEDWSTĘPNA Pojęcie i cel Umowa przedwstępna należy do klasy umów nazwanych. W umowie przedwstępnej jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznacz...

Umowne prawo odstąpienia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA Pojęcie Prawo to polega na tym, że jedna albo każda ze stron umowy może od niej odstąpić bez konieczności uzasadniania tej decyzji. W zastrzeżeniu o umownym prawie odstąpienia wymaga się aby był podany termin w ciągu którego uprawniony może odstąpić od umowy. Niespełnienie...

Umowy adhezyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Umowy adhezyjne Kontrakt adhezyjny w zasadzie nie był umową, lecz jednostronnym aktem przystąpienia lub poddania się przez stronę słabszą wzorcowi umowy ustalonemu w całości przez stronę silniejszą. Miejsce zgodnych aktów woli zajmują uzewnętrznione zachowania ludzkie, których sens ustala się wg ob...