Prawo rzymskie - strona 34

Prawa rzeczowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

259. PRAWA RZECZOWE. W prawie rzymskim nie znajdujemy ogólnego pojęcia ani definicji prawa rzeczowego a dział stosunków prawnych znanych pod tą nazwą to prawa które dotyczą rzeczy. Prawa rzeczowe nie tylko dotyczyły samych rzeczy ale również omawiały prawa podmiotowe bezwzględne dotyczące danej rzec...

Prawo regresu w zobowiązaniach solidarnych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

314. PRAWO REGRESU W ZOBOWIĄZANIACH SOLIDARNYCH. Na skutek wykonania zobowiązania przez jednego z dłużników w stosunku do wierzyciela w całości co prowadziło do zwolnienia pozostałych dłużników z tego obowiązku pojawiał się problem regresu czyli dochodzenia przez niego należności wynikającej z wykon...

Odsetki, anatocyzm, lichwa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

319. ODSETKI - ANATOCYZM - LICHWA. Odsetki w prawie rzymskim były określane podobnie jak obecnie jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału obliczane według umówionej stopy procentowej w stosunku do wysokości kapitału. To dodatkowe wynagro...

Ograniczenie prawa własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

266. OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI. Prawo własności jako najszersze, bezwzględne, nieograniczone prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich nie było jednak pozbawiane pewnych ograniczeń ustanowion...

Przetworzenie rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

279. PRZETWORZENIE RZECZY ( SPECYFICATIO). Specyficatio było pierwotnym sposobem nabycia prawa własności i jest to przetworzenie lub przekształcenie rzeczy cudzej bez wiedzy właściciela w ten sposób że powstaje rzecz całkiem nowa (species nova). Rzecz taka przyznawana była specyfikantowi lub przysłu...

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

374. RĘKOJMA ZA WADY FIZYCZNE RZECZY SPRZEDANEJ. Sprzedawca ponosił pełną odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedawanych rzeczy nawet jeżeli o nich nie wiedział. W przypadku rzeczy genus stwierdzenie wady fizycznej wiązało się z niewykonaniem zobowiązania i prowadziło bądź to do naprawienia szkody ...

Rodzaje kontraktów i rozszerzenie sytemu kontraktowego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

341. RODZAJE KONTRAKTÓW I ROZSZERZENIE SYSTEMU KONTRAKTOWEGO. Zobowiązania z kontraktu (ex contractu) dzieliły się więc na realne czyli takie gdy pomiędzy stronami nastąpiło fizyczne wydanie rzeczy, werbalne czyli na powstaniu zobowiązania na podstawie wypowiedzianych słów najczęściej określonych fo...

Rodzaje pożyczki-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

350. RODZAJE POŻYCZKI. SENATUS CONSULTUM MACEDONIANUM. Pożyczka początkowo nazywana nexum a następnie mutuum była stosoawna w następujących rodzajach : pożyczki pieniężnej lub też pożyczki naturalnej. Była ona stosowana zarówno w celach zarobkowych czyli handlowych jak i w celach przyjacielskich . S...

Rzymski system kontraktowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

340. RZYMSKI SYSTEM KONTRAKTOWY. Rzymski system kontraktowy zbliżony był do obecnego systemu przy swobodzie zawierania umów. System kontraktowy a więc system umów pomiędzy stronami uznawanych przez prawo cywilne a przez to zaskarżalnych w państwie rzymskim dotyczył głównie zobowiązań. Zobowiązania z...