Prawo rzymskie - strona 35

Rzymskie definicje zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

303. RZYMSKIE DEFINICJE ZOBOWIĄZANIA. Definicje w prawie rzymskim były zjawiskiem rzadkim lecz z biegiem lat sytuacja ta ulegała zmianie. Gaius omawiając zobowiązania nie potrafił w sposób zwięzły ich zdefiniować aczkolwiek uczynił to w sposób zbliżony omawiając actio in personam poprzez określenie ...

Służebności gruntowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

285. SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE. Służebności gruntowe jako rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego dla swojego powstania wymagają spełnienia określonych warunków a są to: konieczność istnienia dwóch gruntów władnącego i służebnego z których jeden przynosi drugiemu stałą korzyść. Grunty te muszą znajdować si...

Skarga windykacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

281. SKARGA WINDYKACYJNA. Rei vindicatio czyli skarga windykacyjna lub wydobywcza. Uprawnionym do tej skargi był właściciel kwirydalny nie posiadający (wyzuty z posiadania) danej rzeczy a kierowana ona była przeciwko posiadaczowi rzeczy spornej. W skardze windykacyjnej chodziło o zwrot rzeczy oraz ...

Sposoby umocnianai zobowiązań-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

431. SPOSOBY UMOCNIANIA ZOBOWIĄZAŃ. Poprzez umocnienie zobowiązań rozumieli rzymianie takie prawa na rzeczy (zabezpieczenia rzeczowe) lub stosunki obligacyjne (zabezpieczenie osobowe) na podstawie których wierzyciel w przypadku nie zaspokojenia swych roszczeń przez dłuznika mógł zaspokoić swoją nale...

Stypulacja jako kontrakt abstrakcyjny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

361. STYPULACJA JAKO KONTRAKT ABSTRAKCYJNY. Stypulację nazywamy kontraktem abstrakcyjnym dlatego że w początkowej fazie swego istnienia wierzyciel nie był zobowiązany do przedstawiania konkretnego i ścisłego zobowiązania które miał spełnić dłużn...

Stypulacja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

359. STYPULACJA. Stypulacja należała do kontraktów werbalnych a więc takich w których węzeł obligacyjny zawiązywał się na mocy wypowiedzianych przez strony słów czyli odpowiednich formułek mających na celu zawarcie zobowiązania. W stypulacji spo...

Subiektywna i obiektywna odpowiedzialność dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2289

332. SUBIEKTYWNA I OBIEKTYWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA. W prawie rzymskim obserwujemy przekształcanie się odpowiedzialności dłużnika z obiektywnej w subiektywną. Początkowo wszelka odpowiedzialność wynikająca ze zniszczenia lub zagubienia rzeczy będącej przedmiotem zobowiązania spadała na dłużnika ...

Szkoda i odszkodowanie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

333. SZKODA I ODSZKODOWANIE. Szkoda jest to naruszenie interesu wierzyciela które wyraża się w prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny. Rzymianie krótko określali szkodę jako umniejszenie majątku. Różne były też przyczyny szkód wyłączając te z przyczyn niezależnych od człowi...

Towar i cena w kontrakcie sprzedaży-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

366. TOWAR I CENA W KONTRAKCIE SPRZEDAŻY. Towarem a więc przedmiotem zobowiązania w Rzymie mogło być niemal wszystko. Za towar uchodziły rzeczy zarówno materialne jak i niematerialne wyjątek stanowiły jedynie przedmioty wyjęte z obrotu czyli res habilis. Możliwe stało się także kupno rzeczy jeszcze ...

Tradycja jako sposób przeniesienia własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

271. TRADYCJA JAKO SPOSÓB PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI. Traditio powstało na gruncie ius civile i z biegiem lat stało się podstawową forma przenoszenia prawa własności. Tradicio jest to prosty i naturalny sposób przenoszenia prawa własności poprzez p...