Postępowanie cywilne - strona 35

Zwrot towaru z różnych powodów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

ZWROT TOWARU Z RÓŻNYCH POWODÓW , dnia Adresat: Dnia , na podstawie zamówienia nr otrzymaliśmy dostawę towaru. Z niżej wymienionych powodów towar zwracamy: towar nie został dostarczony w żądanym terminie, towar posiada wady opisane na drugiej stronie, towar jest niezgodny z próbką i nie posi...

Wzór umowy-Kwestionariusz osobowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1. Imię (imiona) i nazwisko a) nazwisko rodowe b) imiona rodziców c) nazwisko rodowe matki 2. Data i miejsce urodzenia 3. Obywatelstwo 4. Numer ewidencji (PESEL) 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6. M...

Oświadczenie o gwarancji płatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI PŁATNOŚCI , dnia Adresat: Niniejszym, niżej podpisani, całkowicie i bezwarunkowo gwarantują natychmiastowe uregulowanie płatności kwoty będącej przedmiotem roszczenia, poza tym zgadzają się na pokrycie wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz opłat powstałych w zwią...

Porozumienie zmieniające umowę o pracę 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Porozumienie zmieniające umowę o pracę (miejscowość, data) zawarte dnia w pomiędzy (nazwa i siedziba pracodawcy) zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) a Panem(nią) (imię i nazwisko, adres) zwanym dalej pracownikiem, o następującej treśc...

Protokół ustalenia okoliczności wypadku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

(nazwa pracodawcy - przedsiębiorstwa) (kod EKD/PKD) Protokół Nr / r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Zespół powypadkowy w składzie: a) b) (imię i nazwisko) (funkcja) dokonał w dniach od -- r. do -- r. ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiem...

Regulamin wynagradzania pracowników

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Regulamin wynagradzania pracowników (nazwa i siedziba pracodawcy) Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1) art. 77[2] kodeksu pracy 2) art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001...

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (nazwa i siedziba pracodawcy) Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy: 1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r....

Wzór umowy-Stosowanie stałych cen

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

STOSOWANIE STAŁYCH CEN , dnia Adresat: Szanowni Państwo, zmiana naszych cen jest niemożliwa, nawet gdybyśmy chcieli to zrobić. Opracowując cennik na bieżący rok staraliśmy się, aby ceny na nasze artykuły były jak najniższe. Oprócz tego dla klientów kupujących większe ilości przewidzieliśmy spe...

Wzór umowy-Świadectwo pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

(pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania) (nr REGON - EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców urodzony (data i miejsce urodzenia) był zat...

Wzór umowy-Umowa konsorcjum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Umowa konsorcjum W dniu pomiędzy z siedzibą w reprezentowanym przez oraz z siedzibą w reprezentowanym przezzwanymi w dalszej części umowy konsorcjantami została zawarta umowa następującej treści: § 1 Celem konsorcjum jest § 2 Przedmiot d...