Wzór umowy-Umowa konsorcjum

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór umowy-Umowa konsorcjum - strona 1 Wzór umowy-Umowa konsorcjum - strona 2

Fragment notatki:

Umowa konsorcjum W dniu ................... pomiędzy .................................................................................z siedzibą w ............................................. reprezentowanym przez ......................................................... oraz .................................................................................................................................. z siedzibą w ............................................. reprezentowanym przez................................................zwanymi w dalszej części umowy konsorcjantami została zawarta umowa następującej treści: § 1 Celem konsorcjum jest .................................................................................................................
§ 2 Przedmiot działalności konsorcjum w szczególności obejmuje:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 3 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
§ 4 Strony umowy ustalają, że w przypadku pozyskania przez którąkolwiek z nich zlecenia, którego przedmiot wchodzi w zakres działalności konsorcjum, określony w § 2 niniejszej umowy, .......................................................................jest odpowiedzialna za wywiązanie się z finansowo-ekonomicznej części zlecenia , natomiast...........................................................jest odpowiedzialna za wykonanie prawnej części zlecenia.
§ 5 Konsorcjanci wspólnie prowadzą sprawy i reprezentują konsorcjum.Oświadczenia złożone przez obydwóch konsorcjantów łącznie wobec osób trzecich, wiążą konsorcjantów.
§ 6 Do obowiązków stron niniejszej umowy należy:
1) wspólne opracowywanie ofert oraz negocjowanie warunków kontraktów,
2) wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
3) wykonywanie z należytą starannością realizowanych wspólnie kontraktów,
4) niepodejmowanie działalności konkurencyjnej względem tej, do której prowadzenia zostaje powołane konsorcjum,
5) przestrzeganie zasad lojalności wobec drugiego konsorcjanta,
6) ponoszenie kosztów finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz