Umowa przedwstępna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa przedwstępna - omówienie - strona 1 Umowa przedwstępna - omówienie - strona 2 Umowa przedwstępna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
Pojęcie i cel
Umowa przedwstępna należy do klasy umów nazwanych. W umowie przedwstępnej jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Użyteczność umowy przedwstępnej pojawia się gdy strony chcą zapewnić sobie zawarcie umowy w przyszłości. Zawarcie umowy przyrzeczonej jest świadczeniem. Umowę zawiera się przez zgodne oświadczenie woli stron. Umowa przedwstępna może mieć charakter albo Jednostronnie zobowiązujący- wyłącznie jednej stronie przysługuje uprawnienie do żądania od drugiej strony, aby zawarła ona umowę
dwustronnie zobowiązujący- uprawnienie takie ma każda ze stron względem drugiej strony
Umowa definitywna- wyznacza powinne zachowanie stron realizujące zamierzony przez nie cel gospodarczy. O tym czy strony zawierają umowę definitywną czy przedwstępną decyduje treść ich zgodnych oświadczeń woli. Na podstawie umowy przedwstępnej nie można się domagać spełnienia tych świadczeń, do których strony mają się zobowiązać dopiero w umowie przyrzeczonej. Niekiedy strony w umowie przedwstępnej zobowiązują się do dokonania pewnych czynności. Jeżeli umowa definitywna zostanie zawarta, dokonanie wspomnianych czynności zalicza się na poczet świadczeń określonych w umowie definitywnej. Gdy umowa definitywna nie zostanie zawarta, stronie, która tych czynności dokonała służy roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia.
Umowa ramowa- z umową przedwstępną łączy ją wspólna funkcja polegająca na organizowaniu procesu zawierania umów w przyszłości. Umowa ramowa przystosowana jest do wielokrotnego zawierania określonego rodzaju umów względem niej wykonawczych. Ustala się w niej sposób zawierania umów wykonawczych, elementy ich treści, ale nie na tyle dookreślone, aby można było uznać, że spełnia ona wymagania stawiane umowom przedwstępnym. Wiele umów ramowych zawiera zobowiązanie do kontraktowania w przyszłości. Z umowy ramowej nie wynika zobowiązanie do zawarcia określonej umowy.
Przesłanka ważności
Umowa przedwstępna jest ważna, jeśli określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Przesłanka ta ma umożliwić sądowi ustalenie treści umowy definitywnej. W umowie przedwstępnej należy wskazać co najmniej minimalną treść umowy definitywnej. Umowa przedwstępna powinna odpowiadać ogólnym przesłankom stawianym każdej czynności prawnej. Ustawa nie wymaga zachowania formy szczególnej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej
Oznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej nie stanowi przesłanki ważności umowy przedwstępnej. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej jest terminem wykonania zobowiązania. Jego upływ powoduje wymagalność roszczenia uprawnionego. Wyznacza też bieg terminu przedawnienia. Gdy umowa przedwstępna nie określa terminu jej zawarcia, strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej w ciągu jednego roku wyznaczyć odpowiedni termin zawarcia umowy definitywnej. Uprawniona może być jedna albo dwie strony. Jeżeli obie strony są uprawnione i każda z nich oznaczy inny termin, wiążący dla stron jest termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli termin zawarcia umowy definitywnej nie został wyznaczony w sposób wyżej określony nie można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, oznacza to , że termin roczny ma charakter zawity i po jego upływie zobowiązanie z umowy przedwstępnej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz