Umowa przedwstępna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa przedwstępna - strona 1 Umowa przedwstępna - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
UMOWA PRZEDWSTĘPNA Umowa przedwstępna ( pactum de contraheno ) - jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, którą ustawa określa się mianem umowy przyrzeczonej - art. 389 ; umowa ta jest świadczeniem ( art. 353 ) i zawiera się ją zawsze przez zgodne oświadczenie woli stron (wykonie tego świadczenia w ten sam sposób); wynika z niej zobowiązanie zawarcia umowy przyrzeczonej oraz obowiązek dokonania działań koniecznych do spełnienia świadczenia głównego - art. 354 ; może mieć charakter jednostronnie albo dwustronnie zobowiązujący; jest umową obligacyjną; na jej podstawie nie można domagać się spełnienia tych świadczyń, do których strony mogą się zobowiązać dopiero w umowie przyrzeczonej; niekiedy strony zobowiązują się do dokona pewnych czynności (gdy umowa definitywna zostanie zawarte, zalicza się to na poczet świadczenia w niej określonego); umowa nazwana;
umowa definitywna - wyznacza powinne zachowanie stron realizujące zamierzony przez nie cel gospodarczy;
W myśl art. 389 KC umowa przedwstępna jest ważna , jeśli:
określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej - należy wykazać co najmniej minimalną treść umowy definitywnej; nie ma formy szczególnej;
musi odpowiadać ogólnym przesłankom stawianym każdej czynności prawnej
Termin nie jest już przesłanką ważności umowy przedwstępnej, jest jednak nadal pożądany; gdy umowa nie określa terminu jej zawarcia, strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, może w ciągu jednego roku wyznaczyć odpowiedni termin zawarcia umowy definitywnej; termin ten jest terminem zawitym, i po jego upływie zobowiązanie z umowy przedwstępnej wygasa - art. 389 § 2 Gdy strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się, następują określone skutki: skutek słabszy - dotyczy każdej umowy przedwstępnej, prawo do odszkodowania za wszystkie straty, które poniosła osoba uprawniana przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej; odszkodowanie w granicach negatywnego interesu umownego skutek silniejszy - podmiot, który liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej ma prawo dochodzić tego, żeby kontrakt doszedł do skutku (obowiązek zawarcia umowy przyrzeczonej); muszą być spełnione warunki, które wymaga prawo do ważności kontraktu definitywnego, czyli zachowana forma umowy przedwstępnej jaka jest wymagana do umowy definitywnej ( art. 64 KC - jeżeli strona zobowiązania nie złoży takiego oświadczenia woli, wówczas prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające taki obowiązek zastępuje to oświadczenie); dopuszczalny jest jedynie wtedy gdy, umowa przedwstępna spełnia jeszcze pewne dodatkowe przesłanki , a mianowicie gdy czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność uowy przyrzeczonej; tycz się to zwłaszcza ewentualnej formy szczególnej umowy przyrzeczonej - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz