Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy - strona 1 Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy - strona 2

Fragment notatki:

Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy I. Culpa in contrahendo Wina w kontraktowaniu (culpa in contrahendo) - sytuacja, kiedy podczas pertraktacji jedna strona poniesie szkodę w wyniku zachowania się drugiej strony. W takich sytuacjach osoba może żądać odszkodowania, ilekroć zachowanie się drugiej strony było naganne. Poglądy dotyczące podstaw powstania :
odpowiedzialność powstaje w oparciu o „milczącą umowę” łączącą strony w okresie pertraktacji, na mocy której zobowiązują się one do niewyrządzania szkody kontrahentowi;
odpowiedzialność powstaje według ogólnych reguł odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów (w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy), jest zobowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy (art. 72 kc).
Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności , druga strona jest zobowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji do własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku uprawniony może żądać naprawy szkody lub wydania uzyskanych przez drugą stronę korzyści.
II. Umowa przedwstępna Umowa tego rodzaju ( pactum de contrahendo )jest instytucją przygotowującą do zawarcia umowy między stronami. Treścią takiej umowy jest zobowiązanie się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umow y jako umowy stanowczej (art. 389 kc). Świadczenie dłużnika w umowie przedwstępnej jest nakierowane na zawarcie umowy stanowcze j. Strony na ogół zawierają umowę przedwstępną w przypadkach, gdy z powodu pewnych przeszkód faktycznych lub prawnych zawarcie umowy stanowczej nie jest w danym momencie możliwe lub dla nich dogodne. Umowa przedwstępna jest w konsekwencji ważna, jeśli strony określiły istotne postanowienia umowy przyrzeczonej .
Drugą przesłanką jest termin , w ciągu którego umowa przyrzeczona ma być zawarta. Jeśli termin nie został oznaczony w umowie przedwstępnej to uprawnienie do wyznaczenia terminu ma strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli obie strony są uprawnione i każda z nich wyznaczyła inny termin, to strony są związane terminem wyznaczonym przez stronę, która oświadczyła go wcześniej. Termin powinien być odpowiedni (elastyczność - uznaje się za nieodpowiedni termin, który jedna strona kwestionuje). Jeśli w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz