Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy - strona 1 Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy - strona 2

Fragment notatki:

Zagadnienia szczególne związane z zawarciem umowy I. Culpa in contrahendo Wina w kontraktowaniu (culpa in contrahendo) - sytuacja, kiedy podczas pertraktacji jedna strona poniesie szkodę w wyniku zachowania się drugiej strony. W takich sytuacjach osoba może żądać odszkodowania, ilekroć zachowanie się drugiej strony było naganne. Poglądy dotyczące podstaw powstania :
odpowiedzialność powstaje w oparciu o „milczącą umowę” łączącą strony w okresie pertraktacji, na mocy której zobowiązują się one do niewyrządzania szkody kontrahentowi;
odpowiedzialność powstaje według ogólnych reguł odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów (w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy), jest zobowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy (art. 72 kc).
Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności , druga strona jest zobowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji do własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku uprawniony może żądać naprawy szkody lub wydania uzyskanych przez drugą stronę korzyści.
II. Umowa przedwstępna Umowa tego rodzaju ( pactum de contrahendo )jest instytucją przygotowującą do zawarcia umowy między stronami. Treścią takiej umowy jest zobowiązanie się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umow y jako umowy stanowczej (art. 389 kc). Świadczenie dłużnika w umowie przedwstępnej jest nakierowane na zawarcie umowy stanowcze j. Strony na ogół zawierają umowę przedwstępną w przypadkach, gdy z powodu pewnych przeszkód faktycznych lub prawnych zawarcie umowy stanowczej nie jest w danym momencie możliwe lub dla nich dogodne. Umowa przedwstępna jest w konsekwencji ważna, jeśli strony określiły istotne postanowienia umowy przyrzeczonej .
Drugą przesłanką jest termin , w ciągu którego umowa przyrzeczona ma być zawarta. Jeśli termin nie został oznaczony w umowie przedwstępnej to uprawnienie do wyznaczenia terminu ma strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli obie strony są uprawnione i każda z nich wyznaczyła inny termin, to strony są związane terminem wyznaczonym przez stronę, która oświadczyła go wcześniej. Termin powinien być odpowiedni (elastyczność - uznaje się za nieodpowiedni termin, który jedna strona kwestionuje). Jeśli w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz