Podstawy wiedzy o prawie

note /search

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1428

JAKIE RODZAJE EGZEKUCJI WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE RODZAJE EGZEKUCJI: orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro notaria...

Akt normatywny i stosunek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2191

Akt normatywny Akt normatywny - to dokument władzy publicznej zawierający normy prawne regulujące jakiś zespół stosunków społecznych. Publikowane są w tzw. dziennikach promulgacyjnych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski) Elementy w budowie aktu normatywnego: nazwa rodzajowa aktu normatywnego (ustawa...

Budowa normy prawnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 6440

Budowa normy prawnej Norma prawna - to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo , zagwarantowana przymusem państwowym. Norma prawna stanowi rezultat interpretacji przepisów prawa . Norma...

Dziedziny prawoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2373

Dziedziny prawoznawstwa  dogmatyka prawa - zajmuje się prawem aktualnie obowiązującym w poszczególnych krajach, a także prawem obowiązującym w stosunkach między państwami, czyli prawem międzynarodowym publicznym. Opisuje normy prawne, s...

Ewolucja nazwy "państwo"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Ewolucja nazwy „państwo” Termin państwo nie był i nie jest rozumiany jednoznacznie. Starożytni Grecy swoje państwa - miasta nazywali polis (liczba mnoga poleis). Rzymianie najpierw przyjmowali określenie civitas lub res publica , a gdy cesa...

Funkcje prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3087

Funkcje prawa Funkcje: stabilizacyjna - utrwalenie istniejącego ładu politycznego, gospodarczego w społeczeństwie dynamizacyjna - promuje zmiany w różnych sferach życia społecznego ochronna - prawo wspiera (chroni) rozmaite wartoś...

Kierunek pozytywistyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2282

Kierunek pozytywistyczny Kierunek pozytywistyczny uznaje, że prawem jest zespół norm (wypowiedzi o powinnym zachowaniu) ustanowionych i chronionych (sankcjonowanych) przez państwo posługujące się środkami przymusu. Pozytywizm prawniczy...

Podstawy wiedzy o prawie -luki w prawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4683

Luki w prawie Zakłada się, że dobrze skonstruowany system prawa powinien być zupełny i nie zawierać luk. Oznacza to, że powinien regulować wszystkie i tylko te kwestie, które uznaje się za istotne. Luka w prawie to sytuacja, która nie ma uregulowania w przepisach prawa , choć z logiki pokrewnych ...

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3458

Moc prawna i moc obowiązująca aktu normatywnego Moc prawna poszczególnych norm prawnych obowiązujących w danym państwie nie jest jednakowa. Są normy o wyższej i niższej mocy prawnej. Np. najwyższa jest moc prawna norm prawnych zawartych w konstytucji a niższa - zawartych w zarządzeniu ministra. M...

Monarchia a republika. Wyjaśnienie pojęcia demokracji.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2184

Jakie są różnice pomiędzy monarchią a republiką? Monarchia - najwyższym organem władzy jest jednostka (król, cesarz, faraon) wyniesiony ponad wszystkich innych członków społeczeństwa. Monarchia absolutna (tylko w Arabii Saudyjskiej) - monarcha st...