Moc prawna i system prawa .

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Moc prawna i system prawa . - strona 1 Moc prawna i system prawa . - strona 2

Fragment notatki:


Moc prawna i moc obowiązująca aktu normatywnego Moc prawna poszczególnych norm prawnych obowiązujących w danym państwie nie jest jednakowa. Są normy o wyższej i niższej mocy prawnej. Np. najwyższa jest moc prawna norm prawnych zawartych w konstytucji a niższa - zawartych w zarządzeniu ministra. Moc obowiązująca (wiążąca) każdej normy jest jednakowa. Określa jakiej ilości osób i kogo dotyczy. Adresat każdej normy prawnej niezależnie od jej źródła, w którym jest ona zawarta, ma jednakowy obowiązek jej przestrzegania. System prawa - gałąź prawa - instytucja prawna Normy prawne obowiązujące w danym państwie tworzą system. Są uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich określona hierarchia. System prawa - całokształt obowiązujących norm prawa w danym kraju nakazujących lub zabraniających jakiegoś zachowania wprost.
Każdy system prawa ma swoje zasady. Jako zasady systemu prawa traktuje się normy prawne o szczególnie doniosłym znaczeniu dla tego systemu oraz podstawowe postulaty prawne właściwe temu systemowi niezależnie od tego, czy i w jakiej mierze zostały sformułowane w przepisach prawnych należących do danego systemu.
Zasady wytyczają kierunki przyszłych rozwiązań prawodawczych oraz są ważnymi dyrektywami dla wykładni prawa.
System prawa każdego państwa musi spełniać pewne wymogi: jednolitość systemu wynika z faktu, że jest ten system dziełem jednego państwa, jest on tworem jednorodnym, różnorodność - reguluje stosunki cywilno - prawne, kwestie karno - prawne, wolność, własność, warunki administracyjne, kwestie dot. ciężarów nakładanych na obywateli (prawo podatkowe, kary), zupełność - polega na tym, że na jego podstawie może być dokonana kwalifikacja prawna faktycznego stanu prawa, jaki zaistnieje w rzeczywistości, ten system jest pozbawiony luk w prawie.
System prawa dzielimy na gałęzie prawa .
Gałąź prawna - całokształt norm prawnych, regulujących pewną grupę stosunków społecznych. Stosunki te narastają historycznie, gałęzie prawa są więc uwarunkowane historycznie.
Instytucja prawna - to ogół norm prawnych regulujących pewien typowy dla danej gałęzi prawa stosunek społeczny (np. małżeństwa, kupna - sprzedaży, egzaminu uniwersyteckiego, listu gończego, poręczenia).
Wyróżniamy następujące gałęzie prawne : Prawo państwowe (konstytucyjne) - podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu. Prawo to reguluje działania najważniejszych instytucji wymienionych w Konstytucji oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli.

(…)

… i majątkowe między małżonkami, stosunki między rodzicami i dziećmi oraz wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.
Prawo pracy - zawiera normy prawne regulujące stosunki pracy i płacy. W jego zakresie znajdują się także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawo administracyjne - stanowi zbiór norm prawnych regulujących stosunki społeczne powstałe w wyniku działalności organów administracji publicznej. Prawo finansowe - jest zbiorem norm dotyczących finansów publicznych i zajmujących się nimi instytucji. Dotyczy ono budżetów, podatków i opłat, działalności banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Prawo gospodarcze - stanowi swego rodzaju ujęcie w odrębną całość zagadnień z dziedziny prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego. Przedmiotem jego regulacji są przedsiębiorcy, ich działalność oraz środki służące realizacji tej działalności, jak umowy, weksle, czeki, akcje, obligacje, itp. Prawo karne - jest zbiorem norm określających, co w świetle prawa jest przestępstwem i jaka kara grozi za jego popełnienie. Z prawem tym łączy się problematyka wykroczeń (ujęta w odrębnym kodeksie) oraz prawo karne wykonawcze. Prawo procesowe (cywilne, karne) - stanowi zespół norm regulujących postępowanie przed sądami w sprawach cywilnych i karnych. Odmiennym systemem regulującym tok postępowania przed organami administracji publicznej są normy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego. Z prawem procesowym łączy się zbiór przepisów dotyczących organów ochrony prawnej, sądownictwa, prokuratury, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz organów wykonawczych sądownictwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz