Pytania i odpowiedzi (30 stron)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi (30 stron) - strona 1 Pytania i odpowiedzi (30 stron) - strona 2 Pytania i odpowiedzi (30 stron) - strona 3

Fragment notatki:


JAKIE RODZAJE EGZEKUCJI WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE RODZAJE EGZEKUCJI: orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro notarialne, wyroki sądów polubownych.
ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi inne akty podlegające wykonaniu w trybie egzekucji sądowej. JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO PRACY Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks z 1974 r. kodeks pracy. Reguluje w sposób kompleksowy wszystkie podstawowe zagadnienia związane z pracowniczymi stosunkami pracy zasady prawa pracy, formy nawiązania stosunek pracy i jego rozwiązanie, wynagrodzenia za pracę, obowiązki pracowników i obowiązki zakładu pracy, odpowiedzialność materialną pracowników, zasady ustalania czasu pracy, urlopy pracownicze, zatrudnienie młodocianych i ich ochronę oraz ochronę kobiet, bezpieczeństwo i higienę pracy, wreszcie rozstrzyganie sporów między pracownikami i zakładami pracy.
W JAKI SPOSÓB POWSTAJE STOSUNEK PRACY MIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ Nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem i zakładem pracy powodują:
Umowa
Powołanie
Wybór
Mianowanie
Spółdzielcza umowa o pracę
Podstawową formą stosunek pracy jest umowa o pracę. Dotyczące umowa o pracę przepisy stosowane są w dość szerokim zakresie także do stosunek pracy wynikających z mianowania, wyboru i innych źródeł. W drodze powołania nawiązuje się stosunek pracy z niektórymi pracownikami służby państwowej - w wojsku, służbie zdrowia. Osoby na te stanowiska powołuje właściwy organ. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska. Na podstawie wyboru nawiązuje się stosunek pracy wówczas, gdy z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze prac. W drodze mianowania powstaje stosunek pracy niektórych kategorii pracowników państwowych. Spółdzielcza umowa o pracę jest źródłem stosunku pracy między spółdzielnią pracy a jej członkami.
NA JAKICH ZASADACH NASTĘPUJE ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Umowa o pracę ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: na mocy porozumienia stron wskutek wypowiedzenia przez jedną ze stron w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z upływem czasu, na który umowa była zawarta z dniem ukończenia pracy, dla której wykonana umowa była zawarta.
CZYM RÓŻNI SIĘ GWARANCJA OD RĘKOJMII R ę k o j m i a Na sprzedawcy ciąży szczególny rodzaj odpowiedzialności wobec kupującego. Jest to odpowiedzialność za jakość i stan prawne sprzedanej rzeczy. Kodeks cywilny nazywa to rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy. Odpowiedzialność z tytuły rękojmia jest instytucją ustawową stanowiącą automatyczną konsekwencję umowy sprzedaży, jeżeli strony nie umieściły w umowie specjalnych postanowień. Stronom można wyłączyć, ograniczać lub rozszerzyć. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność bez względu na swoją winę i bez względu na to, czy o wadze rzeczy wiedział.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz