Akt normatywny i stosunek prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt normatywny i stosunek prawny - strona 1 Akt normatywny i stosunek prawny - strona 2

Fragment notatki:


Akt normatywny Akt normatywny - to dokument władzy publicznej zawierający normy prawne regulujące jakiś zespół stosunków społecznych. Publikowane są w tzw. dziennikach promulgacyjnych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski)
Elementy w budowie aktu normatywnego: nazwa rodzajowa aktu normatywnego (ustawa, rozporządzenie lub tp.); data uchwalenia (ustanowienia) aktu; tytuł określający jego zakres przedmiotowy (np. o szkolnictwie wyższym, o samorządzie terytorialnym, o prawie bankowym itp.) preambuła (arenga), czyli uroczysty wstęp, w którym ustawodawca przedstawia motywy wydania aktu normatywnego, zamierzone cele, podstawowe wartości, którymi się kierował lub które chciałby promować i chronić itp. Preambuła nie jest koniecznym elementem aktu normatywnego, występuje sporadycznie, lecz jest częsta w przypadku konstytucji; część ogólna - obejmująca przepisy, które zawierają elementy wspólne dla norm zawartych w treści przepisów szczegółowych, zwykle elementy hipotez, a także normy sankcjonujące; umieszczone są również tzw. definicje legalne , które wyjaśniają znaczenie pojęć używanych w danym akcie; część szczególna - zawiera zasadniczą materię aktu normatywnego, przepisy, normy prawne przepisy przejściowe i końcowe (derogacyjne lub określające termin wejścia aktu w życie) podpis złożony zgodnie z wymaganą procedurą - w przypadku ustaw prezydenta.
Stosunek prawny Stosunek prawny - jest jednym z rodzajów stosunku społecznego. Stosunek społeczny zachodzi co najmniej między dwiema osobami, z których jedna oddziałuje na drugą, lub gdy jakieś normy obowiązujące w danym środowisku wskazują określone zachowania się tych osób wobec innych. Stosunki prawne wyróżniają się tym, że ich powstawanie, elementy składowe, zmiana i ustanie jest związane z treścią norm prawa pozytywnego. Stosunki prawne powstają, ulegają zmianie i wygasają w wyniku zaistnienia wydarzeń zwanych faktami prawnymi .
Zdarzeniami w języku prawniczym określa się wydarzenia niezależne od woli ludzkiej, wynikające często z działania sił przyrody. Normy prawne łączą z tymi faktami skutki prawne w postaci nawiązania, zmiany, wygaśnięcia większości stosunków prawnych:
- śmierć człowieka łączy się z wygaśnięciem większości stosunków prawnych, których był stroną,
- śmierć człowieka łączy się z nawiązaniem stosunków prawnych, w których jako strony występują spadkobiercy zmarłego,
- powódź czyni aktualnymi zobowiązania instytucji ubezpieczającej wobec osoby ubezpieczonej, która poniosła straty w wyniku powodzi.


(…)

… ubezpieczającej wobec osoby ubezpieczonej, która poniosła straty w wyniku powodzi.
Fakty prawne
Zdarzenia Zachowania
Czynności konwencjonalne Czyny
Czynności Akty Akty
prawne tworzenia stosowania
prawa prawa
Zgodne Niedozwolone
z prawem
Zachowania są to wydarzenia zależne od woli ludzkiej. Dzielą się one na czyny i czynności konwencjonalne. Czyny występują w postaci:
zgodnych z prawem:
- nakazanych np. stawienie się do poboru wojskowego
- dozwolonych np. znalezienie skarbu
niedozwolonych (przestępstwa, wykroczenia np. zniszczenie cudzego mienia)
Czynności konwencjonalne dzielimy na:
czynności prawne - wymagające oświadczenia woli zmierzające do wywołania skutków prawnych podejmowane przez osoby fizyczne lub prawne. - jednostronne (testament, przyrzeczenie publiczne)
- dwustronne (umowa kupna-sprzedaży)
- wielostronne…
… nowe prawa i obowiązki adresata, do którego jest skierowany. Wywołuje on skutki prawne w momencie jego wydania (albo uprawomocnienia się).
Akt deklaratoryjny - akt prawny, który nie tworzy, nie znosi, i nie zmienia istniejącego stosunku prawnego lecz potwierdza istniejące prawa i obowiązki jego adresata(ów). W sposób prawnie wiążący stwierdza o istnieniu określonego stanu prawnego, rzadziej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz