Zarządzanie inwestycjami - strona 2

note /search

Kryteria efektywności w zarządzaniu inwestycjami

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1561

Kryteria efektywności w zarządzaniu inwestycjami Zarządzanie inwestycjami jest „sztuką” wymagającą umiejętności lokowania kapitału w takie aktywa rzeczowe, które są warte więcej niż kosztują. Celem zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw jest osiągnięcie możliwie najwyższego zysku z zainwestowa...

Pojęcie inwestycji i dezinwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

INWESTYCJA to zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na pewien okres, by w przyszłości otrzymać jej zwrot wraz z rekompensatą lub dochodem. Z tytułu: czasu, w którym pieniądze były zaangażowane, premii z tytułu inflacji, premii za ryzyko inwestycyjne. IN WESTYCJE to celowo wydatkowany kapit...

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Nakłady inwestycyjne projektu Tab. 1 Wyszczególnienie Wartość Remont 48000 Wyposażenie lokalu i łazienki 12500 Chemia 15000 Razem 75500 Tab. 2 Nakłady przedrealizacyjne projektu Wyszczególnienie Wartość Zakup dwóch łóżek 5 Zakup tuby 25000 Zakup wartości niematerialnych i prawn...

Aktywa i pasywa - klasyfikacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

zarządzanie inwestycjami, Aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa klasyfikuje się według możliwości ich spieniężenia...

Zarządzanie inwestycjami - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 644

Inflacja to wzrost podaży pieniądza, której skutkiem jest wzrost cen. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.\ Ryzyko - w języku naturalnym oznacza jakąś miar...

Zarządzanie inwestycjami - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 756

Akcja - papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Inwestycja to wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być u...

Instrumenty finansowe - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2373

Podstawowe instrumenty  finansowe  Rynek pieniężny:  Rynek kapitałowy:  •  bony skarbowe,  •  bony pieniężne,  •  krótkoterminowe bankowe papiery  dłużne (KBPD),  •  krótkoterminowe papiery dłużne  przedsiębiorstw (KPDP),  •  lokaty między...