Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

note /search

Krótka sprzedaż i pożyczki papierów wartościowych na rynku kapitałowym...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3003

Temat notatki to krótka sprzedaż i pożyczki papierów wartościowych na rynku kapitałowym. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, prowadzi je dr Tomasz Banasik. Notatka składa się z dwóch plików. Pierwszy z nich to wymogi formalne projektu, natomiast drugi to właściwy proje...

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu przedsiębiorstwo na rynk...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3241

Ponadto z notatki można się dowiedzieć, że uczestnikami rynku kapitałowego są: banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: instytucje sprawujące funkcje nadzorcze nad polskim rynkiem kapitałowym, zasady d...

Benchmarking - omówienie - Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

BENCHMARKING To porównanie prowadzone wielowymiarowo w celu identyfikacji operacyjnych słabości i braków w konkurencyjności oraz atutów i mocnych stron przedsiębiorstwa. Poziomy benchmarkingu: wewnętrzny - wewnątrz wielozakładowych przedsiębiorstw; konkurencyjny - porównanie z konkurentami; fun...

Pomoc państwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

POMOC PAŃSTWA JAKO ELEMENT POLITYKI KONKURENCJI UE W Europejskiej polityce konkurencji przyjmuje się definicję pomocy państwowej opartą na definicję WTo (światowej organizacji handlu) ale adoptowaną do warunków integracji. Za pomoc państwa uznaje się zatem, każdą interwencję ze strony państwa która...

Harmonizacja podatków w UE - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1078

Harmonizacja podatków w UE. Wpływ na działanie przedsiębiorstw. Harmonizacja podatków w UE zmierza do realizacji ogólnej zasady Unii tj. tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz minimalizowania niezbędnych kosztów dostosowawczych do wspólnych zasada podatkowych. Zgodnie z treścią 6 dyrektywy pop...

Integracja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1841

Integracja - jest to scalanie, proces tworzenia całości z drobnych części lub włączanie danego elementu do całości. (z def. Integracja). Wyróżnia się: 1. integrację regionalną 2. integrację gospodarczą 3. integrację społeczną 4. integrację polityczną Ad.1. Integracja regionalna polega na tym, ż...

Rada zarządzająca EBC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

RADA ZARZĄDZAJĄCA EBC Tryb podejmowania decyzji Tryb normalny - większość głosów (kworum), przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Tryb głosów ważonych - w sprawach dotyczących : Zmian wielkości kapitału EBC Udziałów w tym kapitale poszczególnych państw, Podziału

Realizacja programu rynku wewnętrznego

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Realizacja programu rynku wewnętrznego - rynek ten powstał w styczniu 1993r, pierwszym krokiem na drodze do tego realizacji, biała księga przedstawiona w roku 85. W dokumencie tym komisja europejska określiła ponad 280 czynników i środków, które wymagały usunięcia bądź nowych regulacji, aby zapewnić...

Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Wprowadzenie jednolitej waluty EURO a działanie przedsiębiorstw na rynku europejskim Kurs walutowy - cena jednej waluty wyrażona w innej walucie; cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej Co jest po stronie podaży a co jest po stronie popytu w walucie? Strona podażowa: inwestycje portfelowe, i...