Realizacja programu rynku wewnętrznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizacja programu rynku wewnętrznego - strona 1 Realizacja programu rynku wewnętrznego - strona 2 Realizacja programu rynku wewnętrznego - strona 3

Fragment notatki:

Realizacja programu rynku wewnętrznego - rynek ten powstał w styczniu 1993r, pierwszym krokiem na drodze do tego realizacji, biała księga przedstawiona w roku 85. W dokumencie tym komisja europejska określiła ponad 280 czynników i środków, które wymagały usunięcia bądź nowych regulacji, aby zapewnić rzeczywistą realizację programu rynku wewnętrznego. Zidentyfikowane bariery w swobodnym przepływie towarów i usług to głównie:
1. bariery materialne (kontrole graniczne powodujące utrudnienia w wymianie i wzrost kosztów wymiany)
2. bariery techniczne (narodowe normy produkcyjne, przepisy techniczne, procesy rejestracyjne,, zróżnicowane przepisy prawne, nierówny dostęp do rynków zamówień publicznych)
3. bariery podatkowe (tzn. brak harmonizacji podatków, dotyczyło głównie podatków pośrednich, co powodowało nierówną pozycję konkurencyjną firm na rynku europejskim).
Dokumentem, który wyznaczył harmonogram likwidacji tych barier i dochodzenia do unii ekonomicznej i walutowej był jednolity akt europejski w literaturze (skrót JAE), który wszedł w życie w roku 1987. Podpisany w 86. Najważniejsze regulacje zawarte w JAE dotyczą:
1) kwestii organizacyjno-prawnych, w tym głównie utworzenia prawnych ram działania w skali międzynarodowej rady europejskiej, wprowadzenia pewnych elementów wspólnej polityki, w dziedzinie polityki zagranicznej oraz politycznych i gospodarczych aspektów bezpieczeństwa. 2) uregulowań merytorycznych, przy których najważniejsze dotyczyły utworzenia od roku 93. Wspólnego rynku wewnętrznego, a ponadto wspólnych działań w zakresie polityki walutowej, socjalnej, prac badawczo rozwojowych oraz ochrony środowiska. 3) problemów instytucjonalnych dotyczących zasad podejmowania decyzji na poziomie organów unii europejskiej, wzmocnienia znaczenia komisji wspólnot europejskich oraz wprowadzenia nowych form udziału Parlamentu Europejskiego w stanowieniu prawa. Zasada jednomyślności do tego momentu - 6 krajów. Przyjęto zasadę … liczby głosów.
Poza JEDNOLITYM AKTEM EUROPEJSKIM drugim dokumentem prawnie wiążącym dla urzeczywistnienia zasad jednolitego rynku był TRAKTAR Z MAASTRICHT ( rok93). Folia:
Jakie akty prawne wprowadziły zmiany w Traktacie Rzymskim?
Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej był nowelizowany kolejno m.in. przez:
- Traktat Fuzyjny, podpisany 8 kwietnia 1965roku w Brukseli, wszedł w życie 1 lipca 1967 roku. Połączył instytucje ówczesnych trzech Wspólnot, ustanawiając jedną Komisję i jedną Radę;
- Jednolity Akt Europejski (JAE), podpisany 17 lutego 198r roku w Luksemburgu i 28 lutego 1986roku w Hadze, wszedł w życie 1 lipca 1987roku. Ustanowił niezbędne dostosowania w celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego;


(…)

… kraje członkowskie). - Traktat Lizboński - 2009rok.
1951r. - EWWiS ( Europejska Wspólnota Węgla i Stali )
1958r. - EWG WE (Wspólnoty Europejskie)
- Euroatom (EWA)
UNIA EUROPEJSKA (Konstrukcja Unii Europejskiej oraz relacja między Unią a Wspólnotami)
I FILAR
Wspólnoty Europejskie
Wspólnota Europejska
Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (Rzym, 25 marca 1957r.)
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Traktat o utworzeniu Europejskiej wspólnoty Węgla i Stali (Paryż, 18 kwietnia 1951r.)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Rzym, 25 marca 1957r.)
- unia celna i wspólny rynek
- polityka handlowa
- polityka rolna
- polityka transportowa
- polityka przemysłowa i strukturalna
- Unia gospodarcza i walutowa
- sieci transeuropejskie
- polityka…
… pokoju
- Unia Zachodnioeuropejska jako organ bezpieczeństwa
- współpraca w ramach NATO
- ekonomiczne aspekty zbrojeń
- długookresowe: Europejski System Bezpieczeństwa
III FILAR
Współpraca w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
Ustanowiona na mocy Tytułu VI traktatu o Unii Europejskiej
Wymiar sprawiedliwości:
- walka ze zorganizowaną przestępczością międzynarodową (przemytem…
… wstąpiły:
58 - kraje Beneluksu Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy i Włochy
73 - Wielka Brytania, Dania, Irlandia
81 - Grecja
86 - Hiszpania i Portugalia
95 - Austria, Finlandia i Szwecja
2004 - kraje Europy Środkowowschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Węgry) + 2 kraje spoza Europy Środkowowschodniej (Malta i Cypr)
2007 - Rumunia i Bułgaria

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz