Integracja europejska - wykład - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - wykład - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - strona 1 Integracja europejska - wykład - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - strona 2 Integracja europejska - wykład - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - strona 3

Fragment notatki:

Integracja europejska
1.Przyczyny integracji w Europie
Moment, za który należy uznać początek rozwoju integracji europejskiej jest trudny do jednoznacznego określenia. Koncepcje integracji w Europie sięgają minionych wieków, natomiast dążenia integracyjne nasiliły się po zakończeniu drugiej wojny światowej. W owym czasie dążenia te wynikały głównie z następujących przyczyn politycznych i ekonomicznych:
Obawa przed narodzeniem tendencji nacjonalistycznych
Rozpad systemu kolonialnego
Utrata międzynarodowej pozycji Europy na rzecz USA i ZSRR
Zimna wojna
Konieczność odbudowy gospodarek po okresie wojny
Druga wojna światowa doprowadziła m.in. do utraty pozycji w gospodarce światowej dotychczasowego lidera Europy Zachodniej na rzecz Stanów Zjednoczonych. Zniszczenia wojenne spowodowały znaczne obniżenie poziomu życia w krajach europejskich. Ponadto, na czoło potęg światowych zaczął wysuwać się ZSRR. Istniała obawa przed odrodzeniem tendencji nacjonalistycznych oraz militarnym zagrożeniem ze strony ZSRR, co implikowało chęć zjednoczenia krajów Europy Zachodniej. Zagrożenie pokoju nie wynikało jedynie z rosnącej siły ZSRR. W krajach Europy Zachodniej, ze względu na ogromne zniszczenia wojenne doszło do znacznego obniżenia poziomu życia, co negatywnie wpłynęło na nastroje społeczne a rola partii komunistycznych wzmacniała się (szczególnie we Francji). Zagrożenie ze strony ZSRR i partii komunistycznych w Europie Zachodniej implikowało tendencje zjednoczeniowe, w kierunku powstania trzeciej siły ekonomicznej i politycznej obok ZSRR i USA.
2. Geneza i rozwój działań integracyjnych w UE
Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, podpisanie Traktatu Paryskiego 18 kwietnia 1951r. (wszedł w życie 25 lipca 1952); założycielami EWWiS było 6 państw: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. EWWiS została ustanowiona na 50 lat i w 2002 r. została rozwiązana. Pomysłodawcą EWWiS był Jean Monnet, który przedstawił plan integracji w ujęciu sektorowym, która dalej miałaby być rozszerzana na kolejne sektory prowadząc ostatecznie do całkowitego zjednoczenia ekonomicznego we wszystkich gałęziach gospodarki krajów integrujących się. Integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej rozpoczęto utworzeniem wspólnego rynku dla sektora węgla i stali (integracja sektorowa). Założeniem było stworzenie wspólnego rynku dla wymienionych sektorów. Węgiel i stal mogły bez żadnych ograniczeń być swobodnie przewożone pomiędzy krajami EWWiS, a ponadto swobodą przepływu zostały objęte kapitał i pracownicy zaangażowani w te sektory.
Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanie Traktatów Rzymskich nastąpiło

(…)

… Utworzenie wspólnego rynku, określonego w akcie jako „obszaru bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału oraz działań gospodarczych zaplanowano do końca 1992r.
Podpisanie 7 lutego 1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. dało podstawy do utworzenia unii walutowej, czyli wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty, co nastąpiło 1 stycznia 1999 r (w formie bezgotówkowej) i stycznia 2002 r. w formie gotówkowej (wprowadzenie Euro do obrotu).
Traktat z Lizbony:
Traktat z Lizbony został podpisany 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Konieczność przyjęcia Traktatu wynikała głównie ze znacznego powiększenia UE o najpierw 10 a później 2 członków - Bułgarię i Rumunię.
Traktat Lizboński
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz