Rada zarządzająca EBC - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada zarządzająca EBC - omówienie - strona 1 Rada zarządzająca EBC - omówienie - strona 2 Rada zarządzająca EBC - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RADA ZARZĄDZAJĄCA EBC
Tryb podejmowania decyzji
Tryb normalny - większość głosów (kworum), przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa
Tryb głosów ważonych - w sprawach dotyczących :
Zmian wielkości kapitału EBC
Udziałów w tym kapitale poszczególnych państw,
Podziału rezerw walutowych między EBC i banki centralne krajów członkowskich
Przeznaczenia dochodów, których źródłem są depozyty i operacje związane z rezerwami walutowymi,
Podziału zysków i strat
Podjęcie decyzji może nastąpić wówczas, gdy udział głosów „za” odpowiada 2/3 subskrybowanego kapitału EBC i obejmuje co najmniej połowę udziałowców
Tryb posiedzeń
Co najmniej 10 razy w roku
Kompetencje
Opracowanie wytycznych i wydawanie decyzji w sprawie zadań leżących w dyspozycji ESBC
Ustalanie priorytetów polityki pieniężnej oraz wydawanie decyzji w sprawie realizacji celów pośrednich Wydawanie wytycznych w sprawie realizacji celów polityki pieniężnej
Funkcje doradcze i konsultacyjne
Zarząd EBC
*w przypadku braku kworum prezes może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, na którym może nie być kworum.
Rada ogólna EBC
Szanse i zagrożenia, koszty i korzyści wejścia do strefy Euro w ujęciu makro i mikro ekonomicznym:
Zagrożenia:
Zagrożenie możliwością wystąpienia impulsu inflacyjnego (możliwość wzrostu cen przy wejściu Euro)
Mogą wystąpić różnego rodzaju nadużycia i oszustwa
Wymierne koszty wprowadzenia Euro
Koszty adaptacji do Euro systemów informatycznych oraz systemów operacyjnych
Koszty szkolenia pracowników
Koszty adaptacji urządzeń posługujących się gotówką
Utrata przez banki części dochodów z transakcji realizowanych na rynku walutowym
Niewymierne koszty wprowadzenia Euro
Utrata kontroli nad narodową polityką pieniężną oraz polityką kursu walutowego


(…)

… przejrzystości
3. zasada rzetelności
5. zasada autonomii narodowej
6. zasada sprawiedliwośći, słuszności i uczciwości rynkowej
Ad.1 Zasada powszechności oznacza że kontrolą objęte są wszystkie podmioty działające na jednolitym rynku bez względu na formę własności, sektor gospodarczy i pochodzenie (z wyłączeniem rozlinictwa podporządkowanego zasadą wspólnej polityki rolnej).
Ad.2 ta zasada wymaga…
… elastyczności polityki konkurencji w tym wypadku kieruje się takimi przesłankami jak:
Postęp techniczny i gospodarczy w wyniku fuzji
Warunki globalizacji i silnej konkurencji międzynarodowej
Warunki jednolitego rynku które dzięki fuzji pozwalają wykorzystywać efekty dużego rynku
Warunki konkurencji oligopolistycznej które wymagają rozróżniania dobrych oligopoli technologicznych od złych oligopoli zagrażających…
… dłużne (obligacje), Pojawia się szersza oferta usług bankowych
Występuje większa przejrzystość cen, co ułatwia porównywalność ofert, a zatem łatwiejszy jest wybór zagranicznych dostawców i odbiorców
Polityka konkurencji wobec przedsiębiorstw określana jest jako polityka anty trustowa i dotyczy głównie takich zachowań jak zawieranie porozumień (np. dotyczących zmowy cenowej lub podziału rynku). Nadużywanie dominującej pozycji oraz fuzje przedsiębiorstw. Folia
Tabela 7.5. Struktura europejskiej polityki konkurencji
Podstawa prawna
Zakres przedmiotowy
Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Art. 81 TWE rozporządzenie Rady Nr 1/2003
Porozumienia horyzontalne (kartele, zmowy cenowe)
Porozumienia wertykalne
Blokowe i indywidualne wyłączenia
Porozumienia (zasada de mini mis - na małą skalę…
… bardziej efektywną alokację zasobów
Następuje integracja i większa efektywność rynków finansowych
W odniesieniu do transakcji realizowanych w strefie Euro zostają wyeliminowane koszty transakcyjne wynikające z kosztów wymiany walut oraz kosztów transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym
Euro staje się walutą kontraktów i płatności oraz walutą w której mogą być zaciągane kredyty oraz emitowane instrumenty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz