Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - ćwiczenia - strona 1 Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - ćwiczenia - strona 2 Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto z notatki można się dowiedzieć, że uczestnikami rynku kapitałowego są: banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: instytucje sprawujące funkcje nadzorcze nad polskim rynkiem kapitałowym, zasady działania i organizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czynniki posiadające wpływ na koniunkturę giełdową, instrumenty finansowe notowane na giełdzie, akcje, prawo poboru, prawo do akcji, obligacje, rodzaje obligacji, obligacje korporacyjne, obligacje agencji rządowych, obligacje komunalne, obligacje zamienne, obligacje zerokuponowe, podstawowe cechy obligacji, przewidywalność, ryzyko i gwarancje, płynność, dochód wyższy niż z lokat bankowych.

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z przedmiotu przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
1. Podział i funkcje rynku kapitałowego
Rynek finansowy, w szerokim rozumieniu, to miejsce w którym dochodzi nieustannie do zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe. W zależności od strony transakcji, są one dla właściciela aktywem i jednocześnie zobowiązaniem dla emitenta, który poprzez emisje pozyskuje środki finansowe na swoje potrzeby.
Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego, na którym zawierane są transakcje długoterminowymi instrumentami finansowymi, (tzn.o terminie realizacji praw dłuższym niż rok), do których zalicza się między innymi: akcje, prawa do akcji, warranty, kwity depozytowe, obligacje. W wyniku transakcji na rynku kapitałowym dochodzi do zetknięcia podaży kapitału, reprezentowanego przez podmioty dysponujące oszczędnościami, z popytem, którego przedstawicielami są emitenci papierów wartościowych. Rynek kapitałowy umożliwia pozyskiwanie funduszy niezbędnych do finansowania długookresowych inwestycji. Na rynku kapitałowym wyróżniamy rynek wtórny i pierwotny. Pierwotny rynek papierów wartościowych obejmuje operacje, które występują wyłącznie przy sprzedaży walorów przez emitentów lub na rzecz subemitentów. Na rynku tym występuje pierwotne formowanie kapitałów udziałowych lub pożyczkowych przez emitenta (spółkę akcyjną , skarb państwa , organ samorządowy).Operacje na rynku pierwotnym realizowane są zatem jedynie w formie emisji nowych walorów. Rynek pierwotny stanowi podstawę tworzeniai funkcjonowania rynku wtórnego.
Emisja papierów wartościowych na rynku pierwotnym może mieć charakter publiczny lub prywatny. Ofertą publiczną jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób , informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. Oferta niepubliczna jest ofertą, która nie spełnia tych wymagań. Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości za wyjątkiem tych informacji, które odnoszą się w szerokim rozumieniu do instytucji państwowych , jak na przykład: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, czy też ich odpowiedniki w krajach członkowskich należących do Unii Europejskiej.
Wtórny rynek papierów wartościowych umożliwia wzajemną wymianę walorów na zasadach kupna- sprzedaży, dokonywaną między inwestorami lub zamianę papierów wartościowych na gotówkę. Stwarza

(…)

… nad rynkiem kapitałowym w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która rozpoczęła swoją działalność 19.09.2006 roku z dniem wejścia w życie przepisów ustawy z 21.07.2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. KNF przyjęła zadania zlikwidowanej przepisami ww. ustawy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
KNF sprawuje nadzór między innymi nad podmiotami prowadzącymi działalność na rynku kapitałowym, w tym:
- firmami inwestycyjnymi,
- emitentami przeprowadzającymi oferty publiczne,
- Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych,
- spółkami prowadzącymi rynek regulowany oraz giełdami towarowymi,
- spółką prowadzącą…
…, certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych, produkty strukturyzowane, kontrakty terminowe i opcje, warranty, jednostki indeksowe. Rynek pozagiełdowy jest rynkiem nieurzędowym, tzn. obrót papierami wartościowymi ma miejsce poza giełdą. W tym przypadku nie ma ustalonego miejsca zawierania transakcji. Są one zawierane pomiędzy domami maklerskimi działającymi w imieniu swych klientów. Organizatorem tego rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz